Toeslagen. Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade

Directoraat-generaal Toeslagen

Besluit van 10 juni 2021, nr. 2021-103025

De Staatssecretaris van Financiën besluit, gelet op

 • artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies; en

 • artikel 5, derde lid, van de Instellingsregeling Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade (hierna: ‘Instellingsregeling’);

als volgt.

1. Benoeming voorzitters en andere leden

Met ingang van 7 juli 2020 zijn voor de duur van de Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade (hierna: ‘de Commissie’) tot lid benoemd:

 • a. mr. M. Chébti LL.M, tevens voorzitter;

 • b. mr. dr. M.L.M. van Kempen, tot 1 juni 2021 (in de periode van 7 juli 2020 tot 1 januari 2021 tevens voorzitter);

 • c. prof. dr. A.C. Rijkers, tevens voorzitter tot 1 april 2021;

 • d. mr. dr. S.M.H. Dusarduijn;

 • e. mr. dr. Q.A.M. Eijkman.

Met ingang van 1 november 2020 zijn voor de duur van de Commissie tot lid benoemd:

 • f. mr. I. Sindram;

 • g. mr. H. Veerbeek;

 • h. mr. F. van der Woude.

Met ingang van 1 december 2020 is voor de duur van de Commissie tot lid benoemd:

 • i. mr. dr. C. van Eck, met ingang van 1 februari 2021 tevens voorzitter.

Met ingang van 1 juni 2021 zijn voor de duur van de Commissie tot lid benoemd:

 • j. mr. dr. H. Fernandez Medez;

 • k. mr. C.M. van der Bas;

 • l. mr. D.J. van den Broek.

2. Vergoeding

De leden van de Commissie ontvangen een vaste vergoeding per maand. De salarisschaal stel ik vast op schaal 18 van paragraaf 6.3 van de laatst afgesloten CAO Rijk.1  

De deeltijdfactor2 van de voorzitters is 0,6. In afwijking van de vorige zin is de deeltijdfactor van mr. M. Chébti LL.M 0,3 in de periode van 7 juli 2020 tot 1 januari 2021, met ingang van 1 januari 2021 is deze deeltijdfactor 0,4.

De deeltijdfactor van de overige leden is 0,2. In afwijking van de vorige zin:

 • is de deeltijdfactor van mr. dr. S.M.H. Dusarduijn met ingang van 1 december 2020 0,3; en

 • is de deeltijdfactor van mr. dr. M.L.M. van Kempen met ingang van 1 januari 2021 0,3; en

 • is de deeltijdfactor van mr. dr. C. van Eck in de periode van 1 december 2020 tot 1 februari 2021 0,4; en

 • is de deeltijdfactor van prof. dr. A.C. Rijkers vanaf 1 april 0,6.

De leden mr. C.M. van der Bas en mr. D.J. van den Broek ontvangen geen vaste vergoeding per maand maar een vergoeding per vergadering. Deze vergoeding per vergadering bedraagt 3% van het maximum van schaal 18 van paragraaf 6.3 van de laatst afgesloten CAO Rijk.

3. Ingetrokken besluit

De commissie die is ingesteld met het Instellingsbesluit Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade3, wordt geacht dezelfde commissie te zijn als de commissie die met de Instellingsregeling is ingesteld.

Gelet op de terugwerkende kracht van de Instellingsregeling is het Instellingsbesluit Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade, ingetrokken per 7 juli 2020.

4. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 7 juli 2020.

Dit besluit vervalt met ingang van de datum waarop de Instellingsregeling vervalt of wordt ingetrokken.4

5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie Aanvullende Schadevergoeding Werkelijke Schade.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juni 2021

De Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, namens deze, D.A. Hak Directeur-Generaal Toeslagen


X Noot
1

Te raadplegen via https://www.caorijk.nl/

X Noot
2

De deeltijdfactoren in dit besluit zijn gebaseerd op een werkweek van 36 uur.

X Noot
3

Besluit van 29 mei 2020, nr. 2020-100629.

X Noot
4

Zie artikel 10 Instellingsregeling.

Naar boven