Beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg van 11 juni 2021, kenmerk 2376033-1010580-CZ, houdende wijziging van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN in verband met het verlengen van de deadline voor regionale coalities voor het realiseren van online inzage door patiënten door ontsluiting van gegevens naar PGO’s en aanpassing van Bijlage 2

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 14, eerste lid, onder a, komt te luiden:

  • a. het uitvoeren van de basismodule ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’, genoemd in bijlage 2, waarbij de resultaten moeten zijn behaald uiterlijk zes maanden na de opleverdatum voor de aanpassingen in de huisarts- en ketenzorginformatiesystemen, bedoeld in bijlage 1, onder deelovereenkomst 1, punt 1 of uiterlijk acht maanden na de opleverdatum voor de aanpassingen in de huisarts- en ketenzorginformatiesystemen, bedoeld in bijlage 1, onder deelovereenkomst 1, punt 2.

B

Bijlage 2 komt te luiden:

Bijlage 2. Instroomcriteria, activiteiten en resultaten bij modules, behorende bij artikel 14

Basismodule

Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’

Instroomcriteria

• Ingeschreven als deelnemende regionale coalitie in het OPEN-programma;

• Module 1 is verplicht voor elke regionale coalitie.

Activiteiten

• Maken impactanalyse & implementatieplan voor gehele traject OPEN (basismodule en keuzemodules).

• Begeleiden van het in gebruik nemen van de ICT-aanpassingen (HIS, KIS of systeemintegrator) die online inzage door patiënten én ontsluiting naar PGO’s mogelijk maken.1

• Organisatie en uitvoering van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering t.b.v. de basismodule voor huisartsen, assistenten en POH’s.

○ Regionale bijeenkomsten, e-learning of een combinatie van beide;

○ Op dusdanige wijze aangeboden2 dat de per aangesloten praktijk minimaal één huisarts, één praktijkondersteuner en één praktijkassistent redelijkerwijs kan deelnemen;

○ Gebruik makend van het materiaal dat door het OPEN-programma wordt aangeboden, aangevuld met specifieke regionale content;

○ Met registratie van de deelnemers (presentielijsten, deelname-%).

• Ondersteunen van de aangesloten praktijken m.b.v. voorlichting en communicatiemateriaal voor zorgverleners en patiënten. Distributie van het door het OPEN-programma beschikbaar gestelde bronmateriaal, aangevuld met specifieke regionale content, op minimaal vier van de hieronder genoemde manieren;

○ Werven en inzetten van regionale OPEN-ambassadeurs (zorgverleners en patiënten);

○ Regionale bijeenkomsten voor zorgverleners en patiënten;

○ Publicatie via de regionale nieuwsmedia;

○ Regionale nieuwsbrief voor zorgverleners en patiënten;

○ Informatiemateriaal voor in de wachtkamer;

○ Informatiemateriaal voor in de spreekkamer

Resultaten

• Online inzage door patiënten conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ is uiterlijk 1 juli 2020 mogelijk;

• Online inzage door patiënten door ontsluiting van gegevens naar PGO’s

conform MedMij-afsprakenstelsel en -informatiestandaarden is bij alle (>95%) huisartspraktijken aangesloten bij de regionale coalitie uiterlijk 31 augustus 2021 mogelijk;

• Huisartsen, andere zorgverleners en patiënten zijn aantoonbaar (met deskundigheidsbevordering en communicatiemateriaal) ondersteund bij het invoeren van online inzage;

• De regionale coalitie levert vanaf de startdatum tot het einde van de looptijd van het OPEN-programma, per kwartaal data aan conform de eisen van het OPEN-programmabureau.

Toetsing

• Toetsing van de werking van online inzage per praktijk d.m.v. een testaccount;

• De bij de regionale coalitie aangesloten huisartsen zijn (via hun leverancier) bij de Stichting MedMij geregistreerd in de zorgaanbiederslijst;

• Presentielijsten en % deelname aan deskundigheidsbevordering;

• Aantoonbare inzet van minimaal 4 genoemde communicatiemethoden;

• Rapportage voor de OPEN-monitor.

Deadline

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient uiterlijk:

• 31 december 2020 te worden voldaan de eisen van bijlage 1, deelovereenkomst 1, punt 1; of

• 31 augustus 2021 te worden voldaan aan de eisen van bijlage 1, deelovereenkomst 1, punt 2.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient verder uiterlijk 31 december 2022 te worden voldaan aan de overige eisen van bijlage 1.

X Noot
1

Bij de aanvraag van de subsidie dient uit de planning te blijken wanneer dit moment verwacht wordt. Bij de start van de module moet uit de voortgangsrapportage blijken dat de planning daadwerkelijk gehaald is.

X Noot
2

Bijvoorbeeld: door bijeenkomsten op meerdere tijdstippen of locaties aan te bieden.

Module 2

Stimuleren van gebruik online inzage door patiënten

Instroomcriteria

• Uit 0-meting of voortgangsrapportage blijkt dat inzage in het H-EPD conform de richtlijn in een deel van de deelnemende praktijken mogelijk is. Vanaf dat moment kan gestart worden met module 2, module 1 en 2 mogen elkaar dus qua looptijd overlappen.

Activiteiten

• Ondersteunen van de aangesloten praktijken bij de invoering: hoe maak ik digitale informatie-uitwisseling onderdeel van mijn praktijkvoering?

○ Inrichten van een regionale gebruikersgroep van zorgverleners en patiënten, samengesteld uit verschillende doelgroepen.

• Organisatie en uitvoering van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering ‘stimuleren van gebruik’ voor huisartsen, assistenten en POH’s. Deze module besteed specifiek aandacht aan stimuleren van gebruik voor mensen met beperkte digitale of gezondheidsvaardigheden, ontwikkelt in samenwerking met Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen.

○ Regionale bijeenkomsten, e-learning of een combinatie van beide;

○ Op dusdanige wijze aangeboden1 dat de per aangesloten praktijk minimaal één huisarts, één praktijkondersteuner en één praktijkassistent redelijkerwijs kan deelnemen;

○ Gebruik makend van het materiaal dat door het OPEN-programma wordt aangeboden, aangevuld met specifieke regionale content;

○ Met registratie van de deelnemers (presentielijsten, deelname-%)

• Ondersteunen van de aangesloten praktijken m.b.v. voorlichting en communicatiemateriaal voor zorgverleners en patiënten. Distributie van het door het OPEN-programma beschikbaar gestelde bronmateriaal, aangevuld met specifieke regionale content, op minimaal vier van de hieronder genoemde manieren;

○ Werven en inzetten van regionale OPEN-ambassadeurs (zorgverleners en patiënten);

○ Regionale bijeenkomsten voor zorgverleners en patiënten;

○ Publicatie via de regionale nieuwsmedia;

○ Regionale nieuwsbrief voor zorgverleners en patiënten;

○ Informatiemateriaal voor in de wachtkamer;

○ Informatiemateriaal voor in de spreekkamer.

Resultaten

• De regionale coalitie heeft gebruikerservaring en informatiemateriaal afgestemd op de patiëntenpopulatie. De regionale coalitie biedt aanvullende materialen en instrumenten die specifiek zijn afgestemd op mensen met lage leesvaardigheid en/of lage gezondheidsvaardigheden in overeenstemming met de eHealth4All richtlijnen.

• De regionale coalitie voert een actief beleid voor het stimuleren van het gebruik van de inzagemogelijkheid door patiënten uit verschillende doelgroepen (al dan niet in combinatie met andere vormen van digitale zorg) dat erop gericht is een gebruikspercentage van minstens 20% te bereiken.

Toetsing

• Zichtbare toename van gebruikerspercentage online inzage, blijkend uit logdata,

• Tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd onder patiënten uit verschillende doelgroepen;

• Presentielijsten en % deelname aan deskundigheidsbevordering;

• Aantoonbare inzet van minimaal 4 genoemde communicatiemethoden;

• Rapportage voor de OPEN-monitor.

X Noot
1

Bijvoorbeeld: door bijeenkomsten op meerdere tijdstippen of locaties aan te bieden.

Module 3

Faciliteren multidisciplinaire informatie-uitwisseling

Instroomcriteria

• De regionale coalitie heeft het resultaat van module 1 behaald óf aantoonbaar bijna behaald (inclusief de daarbij horende rapportages)1.

• De regionale coalitie heeft een aantoonbaar gebruikerspercentage van minimaal 20% van de ingeschreven patiënten behaald doordat dit percentage al in de nulmeting werd aangetoond, of de regionale coalitie neemt deel aan module 2 om dit gewenste gebruikerspercentage te behalen.

• De regionale coalitie heeft de intentie of plannen om digitale informatie-uitwisseling vanuit de patiënt naar de zorgprofessional mogelijk te maken.

Activiteiten

• Waar nodig aanvullen van impactanalyse en implementatieplan op basis van de plannen die ontwikkeld zijn in module 1.

• Aanvulling van gegevens die conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ worden ontsloten met gegevens uit met minimaal één andere bron, bijvoorbeeld: apotheek, paramedicus, en/of KIS.

• Organiseren dat de data voor de patiënt op één plek toegankelijk zijn, bij voorbeeld via een MedMij-PGO, of een regionaal portaal.

Resultaten

• De patiënten van de huisartspraktijken aangesloten bij de regionale coalitie hebben op minimaal één manier toegang tot data uit twee of meer bronnen.

• De samenwerkingspartners in deze module hebben gekozen voor een gezamenlijke set informatiestandaarden, indien beschikbaar zijn dit MedMij-standaarden.

Toetsing

• Toetsing van de werking van online inzage uit meerdere bronnen d.m.v. een testaccount.

• Rapportage voor de OPEN-monitor.

X Noot
1

Bij de aanvraag van de subsidie dient uit de planning te blijken wanneer dit moment verwacht wordt. Bij de start van de module moet uit de voortgangsrapportage blijken dat de planning daadwerkelijk gehaald is.

Module 4

Gegevens van patiënt naar zorgverlener

Instroomcriteria

• De regionale coalitie heeft het resultaat van module 1 behaald óf aantoonbaar bijna behaald (inclusief de daarbij horende rapportages)1.

• De regionale coalitie heeft een aantoonbaar gebruikerspercentage van minimaal 20% van de ingeschreven patiënten behaald doordat dit percentage al in de nulmeting werd aangetoond, of de regionale coalitie neemt deel aan module 2 om dit gewenste gebruikerspercentage te behalen.

• De regionale coalitie heeft de intentie of plannen om digitale informatie-uitwisseling vanuit de patiënt naar de zorgprofessional mogelijk te maken.

Activiteiten

• Waar nodig aanvullen van impactanalyse en implementatieplan op basis van de plannen die ontwikkeld zijn in module 1.

• In gebruik nemen van de technische mogelijkheden om (zelfmeet)gegevens veilig tussen patiënt en zorgverlener uit te wisselen (ontwikkelvraag 3 OPEN-basiseisen).

Resultaten

• De patiënten van de huisartspraktijken aangesloten bij de regionale coalitie kunnen gebruik maken van deze (nieuwe) functionaliteit.

• De samenwerkingspartners in deze module hebben gekozen voor een gezamenlijke set informatiestandaarden, indien beschikbaar zijn dit MedMij-standaarden.

Toetsing

• Toetsing van de werking van de uitwisseling van (zelfmeet)gegevens van patiënt naar zorgverlener d.m.v. een testaccount.

• Rapportage voor de OPEN-monitor.

X Noot
1

Bij de aanvraag van de subsidie dient uit de planning te blijken wanneer dit moment verwacht wordt. Bij de start van de module moet uit de voortgangsrapportage blijken dat de planning daadwerkelijk gehaald is.

Module 5

Samenwerking met MedMij en PGO-leveranciers

Instroomcriteria

• De regionale coalitie heeft het resultaat van module 1 behaald óf aantoonbaar bijna behaald (inclusief de daarbij horende rapportages)1.

• De regionale coalitie heeft een aantoonbaar gebruikerspercentage van minimaal 20% van de ingeschreven patiënten behaald doordat dit percentage al in de nulmeting werd aangetoond, of de regionale coalitie neemt deel aan module 2 om dit gewenste gebruikerspercentage te behalen.

• De regionale coalitie heeft de intentie of plannen om het gebruik van een of meer MedMij compatibele PGO’s door patiënten te stimuleren en onderdeel te maken van het zorgproces.

Activiteiten

• Waar nodig aanvullen van impactanalyse en implementatieplan op basis van de plannen die ontwikkeld zijn in module 1;

• Het in – in samenwerking met MedMij en één of meerdere PGO-leveranciers – praktijkervaring opdoen met het ontsluiten van gegevens conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ naar MedMij-goedgekeurde PGO’s;

• Het gezamenlijk oplossen van de praktische problemen die zich daarbij voordoen;

• Het inrichten van een gebruikersgroep van zorgverleners, patiënten en leveranciers.

Resultaten

• De patiënten van de huisartspraktijken aangesloten bij de regionale coalitie kunnen – als resultaat met regionale zorgverleners opgedane ervaring – de gegevens conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ in een PGO van hun keuze gebruiken.

• De huisartspraktijken aangesloten bij de regionale coalitie maken gebruik van MedMij-standaarden om gegevens uit de gebruikte zorginformatiesystemen te ontsluiten naar een PGO, met als resultaat dat er voortgang wordt geboekt met betrekking tot het volwassenheidsniveau2 van deze standaarden.

Toetsing

• Toetsing van de werking van de informatie-uitwisseling tussen zorginformatiesysteem en PGO d.m.v. een testaccount.

• Rapportage voor de OPEN-monitor.

X Noot
1

Bij de aanvraag van de subsidie dient uit de planning te blijken wanneer dit moment verwacht wordt. Bij de start van de module moet uit de voortgangsrapportage blijken dat de planning daadwerkelijk gehaald is.

ARTIKEL II

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

TOELICHTING

Algemeen

Op grond van de Beleidsregel subsidiering Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN (hierna: de beleidsregel) kan subsidie worden verstrekt aan de gebruikersstichting LEGIO en aan de penvoerders van regionale coalities in de huisartsenzorg. Dit met het oog op de verdere intensivering van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten.

In de praktijk is gebleken dat de aanvankelijk beoogde deadline voor het realiseren van ‘online inzage door patiënten door ontsluiting van gegevens naar PGO’s conform MedMij-afsprakenstelsel en -informatiestandaarden’ voor de regionale coalities niet haalbaar is. Deze deadline volgt uit artikel 14, eerste lid, sub a, en bijlage 2 van de beleidsregel. Met de onderhavige beleidsregel worden artikel 14, eerste lid, sub a, en bijlage 2 van de beleidsregel derhalve gewijzigd, in die zin dat de termijn genoemd in artikel 14, eerste lid, sub a, met bijna twee maanden wordt verlengd. Daarbij wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bijlage op een aantal andere punten te verduidelijken en een correctie door te voeren. Omdat bijlage 2 op verschillende punten wordt gewijzigd, is ervoor gekozen om de bijlage opnieuw vast te stellen. De wijzigingen worden hieronder artikelsgewijs toegelicht.

Artikelsgewijs

Artikel I

A

Op grond van artikel 14, eerste lid, sub a, dienen de resultaten voor het uitvoeren van de basismodule ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’, genoemd in bijlage 2, te zijn behaald uiterlijk zes maanden na de opleverdata voor de aanpassingen in de huisarts- en ketenzorginformatiesystemen, bedoeld in bijlage 1, onder deelovereenkomst 1, punt 1 en 2. Op die manier krijgen de regionale coalities de tijd om met de systemen te leren werken. De ICT-leveranciers hebben onder andere in verband met COVID-19 meer tijd nodig gehad voor de aanpassingen in de huisarts- en ketenzorginformatiesystemen, bedoeld in bijlage 1, deelovereenkomst 1, punt 2. In de praktijk is gebleken dat de regionale coalities, die de subsidie ontvangen op grond van deze beleidsregel, hierdoor de deadline genoemd in artikel 14, eerste lid, sub a, niet halen. De deadline die geldt voor de regionale coalities is namelijk afhankelijk van de deadline die geldt voor de ICT-leveranciers. Daarom wordt de termijn genoemd in artikel 14, eerste lid, sub a, verlengd met bijna twee maanden. Dit betekent dat de ‘Online inzage door patiënten door ontsluiting van gegevens naar PGO’s conform MedMij-afsprakenstelsel en -informatiestandaarden’ uiterlijk acht maanden in plaats van zes maanden na oplevering van de ICT-leveranciers gerealiseerd moet zijn.

B

Bijlage 2 van de beleidsregel wordt op verschillende punten gewijzigd. Allereerst is de deadline van 1 juli 2021, genoemd in bijlage 2, basismodule, gewijzigd, zodat deze deadline in lijn is met artikel 14, eerste lid, onder a (nieuw). De deadline van 1 juli 2021, genoemd in bijlage 2, basismodule, wordt daarom gewijzigd naar 31 augustus 2021.

Daarnaast wordt op meerdere plekken in bijlage 2 van de beleidsregel abusievelijk gesproken over de ‘regio’. De term regio levert onduidelijkheid op in de interpretatie van de gestelde voorwaarden in de beleidsregel. De term ‘regio’ is daarom gewijzigd in ‘regionale coalitie’ of ‘de huisartspraktijken aangesloten bij de regionale coalitie’. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Tot slot is bij verwijzing naar bijlage 1 verduidelijkt om welke deelovereenkomst het gaat.

Artikel II

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Hiervoor is gekozen, omdat het van belang is dat de bij deze beleidsregel betrokken veldpartijen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de wijziging van de deadline van 1 juli 2021, genoemd in bijlage 2, basismodule.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Naar boven