Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2021, 31034VergunningenOntwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure fase 2

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van gemeente Moerdijk zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor:

 

Adres: Kadedijk tussen 78-84 in Fijnaart

Omschrijving project: het bouwen van vijf woningen.

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 juni 2021 tot en met 28 juli 2021 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

 

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 140168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.