Wijziging van parkeerschijfzone C Edam

Logo Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders der gemeente Edam-Volendam

 

het is wenselijk om terreinen en weggedeelten aan te wijzen als parkeerschijfzone, tijdstippen vast te stellen waarop de parkeerschijfzone geldt alsmede de tijd hoelang er in een parkeerschijfzone geparkeerd mag worden;

gelet op artikel 2, tweede en derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020;

Inleiding:

Aan de Voorhaven 125 tot en met 131 te Edam is een parkeerverbodszone ingericht van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:00 uur met behulp van E02-borden en bijbehorende onderborden. Dit is gedaan ten bate van het laad- en losverkeer aan de Voorhaven 127 waar een Kaaspakhuis gevestigd was. Inmiddels vervult dit pand deze functie niet meer en vindt er ook geen laad- en losverkeer meer plaats. De parkeerverbodszone vervult dan ook geen functie meer.

Daarnaast is op verzoek van de ondernemers gevestigd aan Voorhaven 125 en 127 gevraagd om de parkeerschijfzone C uit te breiden van Voorhaven 125 tot en met Voorhaven 141. Dit sluit aan op de huidige zone C en is gelegen in het hartje van Edam waar winkels, horeca en andere voorzieningen gevestigd zijn waar lang parkeren niet noodzakelijk voor is.

 

Gelet op:

het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

het bepaalde in artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

dat op grond van de Mandaatregeling Edam-Volendam d.d. 14-06-2016 het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Openbare Werken.

dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Overwegende dat:

is geconstateerd dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de laad- en losmogelijkheid ter hoogte van Voorhaven 127 te Edam;

de voor het laad- en losverkeer ingestelde parkeerverbodszone geen functie meer heeft;

ondernemers van Voorhaven 125 en 127 een uitbreiding van de parkeerschijfzone C hebben aangevraagd in plaats van de huidige parkeerverbodszone;

alle aanwonenden ter hoogte van Voorhaven 125 tot en met 141 hebben ingestemd met de uitbreiding van de blauwe zone en akkoord gaan met 1 ontheffing per wooneenheid zoals vastgelegd in Artikel 1 van Beleidsregels ontheffingverlening parkeerschijfzones Edam-Volendam 2020);

het uitbreiden van de parkeerschijfzone C van Voorhaven 125 tot en met 141 aansluit op de huidige Zone C;

overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de korpschef van politie.

 

BESLUIT

Tot het opheffen van de parkeerverbodszone ter hoogte van Voorhaven 127 te Edam. Tevens zal ter hoogte van Voorhaven 125 tot en met Voorhaven 141 parkeerschijfzone C worden uitgebreid, als aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening, zulks door plaatsing van de verkeersborden conform model E10zb (met onderbord vermeldende “Zone C, 9:00-18:00h, max 1,5h”), van bijlage I van het RVV 1990.

 

Edam-Volendam 04-06 -2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

Namens dezen,

D. Kistemaker

Hoofd van de afdeling Openbare Werken

 

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 180, 1130 AD Volendam.

Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter te Haarlem worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven