Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenStaatscourant 2021, 30854OverigGemeente Duiven - voornemen bestemmingsplan - Helhoek ong. naast 17, Duiven

Logo Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat het gemeentebestuur van plan is het bestemmingsplan “Helhoek ong. naast 17” voor te bereiden.

Het bestemmingsplan Helhoek ong. naast 17 maakt een nieuwe ontwikkeling mogelijk. 

Het doortrekken van de A15 heeft als gevolg dat er zeven woningen gesloopt moeten worden. Dit bestemmingsplan maakt mogelijk om één van de totaal zeven woningen terug te bouwen. Het perceel is gelegen naast Helhoek 17 Groessen en bestemd als ‘Agrarisch’. Het perceel krijgt gedeeltelijk de bestemming ‘Wonen’ met de mogelijkheid om een woning te realiseren.

Procedure

Op dit moment kunt u nog niet reageren; er liggen nog geen stukken ter inzage, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd zal een ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op het plan. De termijn van de ter inzage legging wordt vooraf gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en in de Duiven Post.