Verkeersbesluit – Instellen éénrichtingsverkeer Roompotstraat te Zoutelande

Logo Veere

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

 

Gelet op:

- artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) over verkeersbesluiten is het college van burgemeester en wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Veere;

- artikel 15, lid 1, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen over het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wijzigt;

- artikel 15, lid 2, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor het aanbrengen of verwijderen van infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

- artikel 12 van het BABW over het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet gebeuren via een verkeersbesluit;

- artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in dit verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

- artikel 24, sub a, van het BABW over verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de gemandateerde van de korpschef van de politie;

- artikel 26 van het BABW wordt het verkeersbesluit bekendgemaakt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Met inachtneming van:

- de Algemene wet bestuursrecht (hierna: AWB);

- de WVW 1994;

- het BABW en de bijbehorende Uitvoeringsvoorschriften;

- het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990);

- het Uitvoeringsbesluit;

- het bordenboek (VNVF);

 

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de WVW 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

 

Overwegende dat:

- dit verkeersbesluit betrekking heeft op de Roompotstraat in Zoutelande;

- deze weg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Veere;

- deze weg openstaat voor openbaar verkeer;

- deze weg de Sloestraat met de Deurlostraat verbindt;

- deze weg samen met enkele omliggende wegen wordt gereconstrueerd in het kader van regulier groot onderhoud;

- deze weg als ook omliggende wegen een hoge parkeerdruk kennen;

- over deze weg klachten en zorgen bekend zijn van aanwonenden over de verkeersveiligheid van met name fietsers, die kunnen worden ‘klemgezet’ door auto’s die uitwijken voor een tegenligger;

- dit risico vergroot wordt door de hoge parkeerdruk waardoor er weinig ruimte is voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen;

- er overleg is geweest met de dorpsraad Zoutelande en de bewoners van de Roompotstraat, dit in het kader van het project van de reconstructie;

- ook met herinrichting de wegbreedte niet voldoende groot kan worden gemaakt om tegemoet te komen aan alle wensen en eisen en evenmin aan de maatvoering voor regulier tweerichtingsverkeer;

- het éénrichtingsverkeer zo wordt ingesteld dat het inrijverbod geldt vanaf de Sloestraat omdat dat het best aansluit bij de belangrijkste routes van het verkeer;

- fietsers en bromfietsers worden uitgezonderd van het éénrichtingsverkeer;

- plaatsing van de in dit besluit genoemde verkeerstekens geschiedt zoals weergegeven op de plattegrond ‘Bijlage 1 – Roompotstraat eenrichting, Zoutelande – 25052021’ behorend bij dit verkeersbesluit.

- dit verkeersbesluit zoals is voorgeschreven voor een advies ten aanzien van het BABW is voorgelegd aan de korpschef en dat namens deze als ook namens de politiechef de verkeersadvisering van het politiedistrict Zeeland dit advies heeft verstrekt en dat hier geen bijzonderheden uit volgen. Dit advies is bijgevoegd als ‘Bijlage 2 – BABW advies Veere, Roompotstraat Zoutelande, eenrichtingsweg borden C2, C3, C4, OB54’.

Besluit en :

Het instellen van éénrichtingsverkeer in de Roompotstraat met een uitzondering voor fietsers en bromfietsers, waarbij inrijden vanaf de Sloestraat wordt verboden, door het plaatsen van:

1. verkeersbord C2, van bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord OB54, als bedoeld in artikel 8 BABW, in de Roompotstraat aan de zijde van de Sloestraat;

2. verkeersbord C3, van bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord OB54, als bedoeld in artikel 8 BABW, in de Roompostraat aan de zijde van de Deurlostraat;

3. verkeersbord C4r, zijnde de naar rechts wijzende variant van bord C4 van bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord OB54, als bedoeld in artikel 8 BABW, in de Roompotstraat bij de uitrit van het garageplein.

 

Aldus besloten d.d. 10 juni 2021,

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

namens het college,

Afdelingshoofd Openbare Ruimte

 

X

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de AWB kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: College van burgemeester en wethouders van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is, waarbij voor dit besluit verwezen kan worden naar documentnummer 21B.06441;

- de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Vindt u dat zonder beslissing op uw bezwaarschrift het verkeersbesluit niet in werking mag treden? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u, de indiener van het bezwaarschrift, uw woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

 

Naar boven