Gemeente Someren – Instellen 30 km/h- zone en aanduiding fietsstroken – Kanaalstraat tussen Ter Hofstadlaan en Geldestraat in Someren

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

 

 

Gelet op:

 

 • -

  artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 

 • -

  artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 op grond waarvan een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

 • -

  artikel 2, eerste lid, van de WVW 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

 • -

  artikel 24 onder a van het BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef;

 

 

Overwegende dat:

 

 • -

  de inrichting van het gedeelte van de Kanaalstraat tussen Ter Hofstadlaan en Geldestraat, wordt gewijzigd, waardoor deze aansluit bij een verblijfsgebied;

 

 • -

  bij deze inrichting extra aandacht wordt besteed aan de veiligheid voor fietsers door de aanleg van fietsstroken passend bij deze route van-/ naar het centrum;

 

 • -

  dat door de aanleg van fietsstroken de tussenliggende ruimte voor het gemotoriseerd verkeer word versmald, waardoor het gemotoriseerde verkeer wordt gestimuleerd om een lagere snelheid aan te nemen;

 

 • -

  aan de Kanaalstraat het Varendonck College is gelegen, waar veel leerlingen met de fiets naar toe gaan;

 

 • -

  oversteekplaatsen waar voetgangers de straat kunnen oversteken worden aangeduid, waardoor deze beter opvallen;

 

 • -

  dit verkeerbesluit strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

 

nemen, gelet op het voorgaande, het volgende

 

 

 

Besluit:

 

 

 • 1.

  tot het plaatsen van borden A1 30zb en A2 30ze van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor het instellen van een 30 km/h-zone op het gedeelte van de Kanaalstraat tussen Ter Hofstadlaan en Geldestraat;

   

 • 2.

  tot het aanbrengen van fietssymbolen op stroken waardoor fietsstroken worden aangeduid, zoals bedoeld in artikel 12 onder b II van het BABW, voor het gedeelte van de Kanaalstraat tussen Ter Hofstadlaan en de aansluiting van het tweerichtingenfietspad.

 

Burgemeester en wethouders van Someren,

Namens dezen,

Beleidsmedewerker openbare ruimte

W.S.R. de Ruiter

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit en belanghebbende?

Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent. Het bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: loket.rechtspraak.nl/burgers/digitaal procederen

Naar boven