Voorontwerpbestemmingsplan Harlingen – Almenum wooncentrum

Logo Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 7 juni 2021 gedurende zes weken voor iedereen het voorontwerpbestemmingsplan ‘Harlingen – Almenum wooncentrum’ ter inzage ligt.

Wat regelt het bestemmingsplan?

De Bouwvereniging (hierna initiatiefnemer) heeft het voornemen om de huidige verouderde gebouwen van het woonzorgcentrum Almenum aan het Van Harinxmakanaal te slopen en hiervoor in de plaats nieuwbouw te realiseren in meerdere gebouwen. Ter plaatse worden in totaal 162 appartementen gesloopt. Hiervoor in de plaats komen in totaal 155 appartementen terug waarvan 130 woonappartementen in de goedkope/midden huursector en 25 woonappartementen in de vrije huursector. De voorgenomen herontwikkeling past niet binnen de bouwvlakken van het geldende bestemmingsplan. Daarom is de procedure gestart voor een nieuw bestemmingsplan.

Waar ter inzage?

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 7 juni a.s. ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de huidige corona maatregelen is het gebouw gesloten en kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak.  Hiervoor kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0517.

De planstukken kunnen ook bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Hoe Reageren?

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (t/m 18 juli 2021) over het voorontwerpbestemmingsplan mondeling of schriftelijk zijn of haar inspraakreactie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.

Naar boven