Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 30552Ruimtelijke plannenRectificatie - ontwerpbestemmingsplan Heesch West, ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, concept beleidsregels stikstof en circulair kwaliteitsplan Heesch West en voornemen verzoek herbegrenzing Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant

Logo Bernheze

Rectificatie – In de eerdere bekendmaking (van 9 juni 2021) was wel opgenomen dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag, maar niet expliciet benoemd dat hiertegen een zienswijze kan worden gediend bij de gemeenteraad van Bernheze. Daarnaast was niet duidelijk opgenomen dat een ieder tevens een zienswijze in kan dienen tegen het voornemen om een verzoek tot herbegrenzing te doen bij de Gedeputeerde Staten van de provincie. In deze publicatie is dit gecorrigeerd.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Heesch West’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPBedrHeeschwest-ON01. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 10 juni 2021. Tevens liggen het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarde Wet Geluidhinder en de bij het bestemmingsplan behorende conceptbeleidsregels ‘Toekenning stikstofruimte bedrijventerrein Heesch West’ en ‘Circulair Kwaliteitsplan Heesch West’ tegelijkertijd ter inzage.

In aanvulling hierop heeft de gemeente het voornemen een verzoek tot herbegrenzing van de aanduiding ‘Verstedelijking afweegbaar’ als vastgelegd in de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant te doen bij de Gedeputeerde Staten van de provincie.

Inhoud

Het plan biedt ruimte voor de realisatie van een bedrijventerrein tussen 's-Hertogenbosch en Heesch, ten zuiden van de A59 en ten noorden van de Zoggelsestraat. Het plangebied valt zowel binnen het grondgebied van de gemeente Bernheze als dat van 's-Hertogenbosch. De Bosschebaan valt deels binnen het plangebied. Aan de oostzijde is het plangebied globaal begrensd door Achterste Groes/Achterstraat en aan de westzijde door de Weerscheut. De nieuwe situering van de Bosschebaan steekt zowel aan de oost- als aan de westzijde door de genoemde begrenzing heen; deze twee 'poten' maken ook onderdeel uit van het plangebied.

Het bedrijventerrein Heesch West biedt ruimte aan in totaal maximaal 80 ha netto uitgeefbare kavels: 50 ha netto uitgeefbare kavels in de 1e fase en 30 ha netto uitgeefbare kavels in de 2e fase door vraaggericht te ontwikkelen. De ontwikkeling kent hoge duurzaamheidsambities, zowel voor de bedrijven die zich in de toekomst kunnen vestigen als voor de ruimtelijke inpassing. De ambitieuze kaders worden beschreven in het Circulair Beeldkwaliteitsplan. Onderdeel van het plan is de realisatie van een omvangrijk landschapspark van 65 hectare, waarin onder andere ook ruimte is voor een drijvend zonnepark van 5 hectare.

In de afgelopen 2 jaar is het plan, mede op basis van inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan, geoptimaliseerd en nader onderzocht. Dit heeft geleid tot het ontwerpbestemmingsplan Heesch West en een Aanvulling op de Milieueffectrapportage (MER).

Het ontwerpbestemmingsplan Heesch West is door de gemeenten Oss, Bernheze en ‘s-Hertogenbosch gezamenlijk opgesteld binnen de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West. Vervolgens is het gesplitst in twee aparte bestemmingsplannen, omdat de gronden van het plan in de gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeente Bernheze zijn gelegen. 

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

Op basis van de Wet geluidhinder ligt de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ‘Heesch West’ met ingang van 10 juni 2021 voor een ieder ter inzage.

De komst van het industrieterrein leidt tot geluidbelastingen boven de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai afkomstig van de (reeds aanwezige) weg Bossche Baan/Rekken op 7 bestaande woningen op het grondgebied van gemeente Bernheze. De vast te stellen hogere grenswaarden variëren van 49 dB(A) tot ten hoogste 54 dB(A). De ontwerpbeschikking bevat het voornemen om de benodigde hogere grenswaarde geluid voor wegverkeerslawaai te verlenen.

Iedereen kan binnen zes weken na de publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met het team ruimtelijke ordening.

Conceptbeleidsregels ‘Stikstof’ en ‘Circulair Kwaliteitsplan Heesch West’

Op grond van de gemeentelijke inspraak- en participatieverordening liggen de conceptbeleidsregels ‘Toekenning stikstofruimte bedrijventerrein Heesch West’ en ‘Circulair Kwaliteitsplan Heesch West’, tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ‘Heesch West’ met ingang van 10 juni 2021 voor een ieder ter inzage. De beleidsregels horen bij het plan voor het nieuwe regionaal bedrijventerrein Heesch West en zien dan ook uitsluitend op het plangebied van het project Heesch West.

Iedereen kan binnen zes weken na de publicatiedatum een schriftelijke inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Neem voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie contact op met het team ruimtelijke ordening.

Voornemen verzoek herbegrenzing Interim Omgevingsverordening provincie Noord-Brabant

Om de bestemmingswijziging mogelijk te maken heeft de gemeente het voornemen om een verzoek tot herbegrenzing in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant. Een klein gedeelte van de projectlocatie Heesch West ligt namelijk niet binnen de aanduiding ‘Verstedelijking afweegbaar’ uit de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant. Dit betreft een klein deel van het nieuwe terrein tussen de Koksteeg en de Weerscheut in Vinkel. Daarnaast is het de bedoeling ook een deel van de aanduiding van de verordening te verwijderen, waar het niet nodig is – nabij de Koksteeg, Zoggelsestraat en Ruitersweg-West.

Het voornemen ‘verzoek herbegrenzing Interim Omgevingsverordening provincie Noord-Brabant’ ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ‘Heesch West’ met ingang van 10 juni 2021 voor een ieder ter inzage. Iedereen kan binnen zes weken na de publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met het team ruimtelijke ordening.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 juni 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPBedrHeeschwest-ON01). Informatie over het ontwerpbestemmingsplan mede als de link naar www.ruimtelijkeplannen.nl zijn ook te vinden via onze website www.bernheze.org/heeschwest.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het team ruimtelijke ordening.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Indien u woonachtig bent in de gemeente Oss, verzoeken wij u de zienswijze in te dienen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch of gemeente Bernheze. De gemeente Oss beslist namelijk niet formeel over het bestemmingsplan, omdat Heesch West niet op het grondgebied van de gemeente Oss ligt.

Heesch, 11 juni 2021