Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 30515Ruimtelijke plannenRectificatie – Ontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Logo Bernheze

Rectificatie - In de eerdere bekendmaking (van 9 juni 2021) is per vergissing opgenomen dat iedereen een zienswijze in kan dienen bij het college van burgemeester en wethouders, dit moet de gemeenteraad zijn. Met deze publicatie is dit gecorrigeerd.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.FPGeluidHeeschwest-ON01. Het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarde Wet Geluidhinder ligt tevens ter inzage.

Inhoud

Het bedrijventerrein Heesch West wordt op grond van de Wet geluidhinder aangemerkt als een gezoneerd industrieterrein en voorzien van een geluidszone. Dit wordt via het voorliggende facetbestemmingsplan vastgesteld. Gesproken wordt van een 'facet'-bestemmingsplan, omdat het plan zich slechts op één facet richt: namelijk het gezoneerde terrein met bijbehorende geluidszone.

Het plangebied waarop dit facetbestemmingsplan betrekking heeft, is dus het gebied van het nieuwe gezoneerde industrieterrein Heesch West, alsmede de geluidszone daaromheen. Het gezoneerde industrieterrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. De geluidszone ligt over het grondgebied van drie verschillende gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss.

Omdat een bestemmingsplan door een gemeenteraad alleen voor het eigen grondgebied kan worden vastgesteld, is het bestemmingsplan geknipt in drie verschillende aparte bestemmingsplannen.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

Op basis van de Wet geluidhinder ligt de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ met ingang van 10 juni voor een ieder ter inzage.

Voor de ontwikkeling van het terrein wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen waarbij de vestiging mogelijk gemaakt wordt van bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Met het Ontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West wordt een geluidszone vastgelegd zoals bedoeld in hoofdstuk V van de Wet Geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai wordt overschreden voor 22 bestaande woningen in de directe omgeving van het bedrijventerrein waardoor hogere grenswaarden geluid nodig zijn. De vast te stellen hogere grenswaarden variëren van 51 dB(A) tot ten hoogste 55 dB(A). De ontwerpbeschikking bevat het voornemen om de benodigde hogere grenswaarde geluid voor industrielawaai te verlenen.

Iedereen kan binnen zes weken na de publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met het team ruimtelijke ordening.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 10 juni 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.FPGeluidHeeschwest-ON01). 

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-ligging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Woon- en Leefgemeente.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 11 juni 2021