Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De BiltStaatscourant 2021, 30409Ruimtelijke plannenGemeente De Bilt – Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Stedenbouwkundige bepalingen”

Logo De Bilt

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geeft, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan:

“Paraplubestemmingsplan Stedenbouwkundige bepalingen”

Plangebied

Het plangebied betreft het gehele grondgebied van gemeente De Bilt met uitzondering van de gebieden waarvoor een beheersverordening geldt.

Aanleiding

Aanleiding voor het opstellen van het Paraplubestemmingsplan Stedenbouwkundige bepalingen is een wijziging van de Woningwet. Door deze wijziging zijn de door de raad vastgestelde stedenbouwkundige bepalingen van rechtswege vervallen. Om de relevante stedenbouwkundige bepalingen te behouden moeten ze voortaan in een bestemmingsplan of beheersverordening zelf opgenomen zijn. Met dit paraplubestemmingsplan en de gelijktijdig ter inzage liggende paraplubeheersverordening wordt hier invullingen aan gegeven.

Terinzagelegging

Het ontwerpparaplubestemmingsplan Stedenbouwkundige bepalingen ligt gedurende zes weken ter inzage. Van donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021.

U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het planidentificatienummer (planid) is: NL.IMRO.0310.18017BP0000-ON01

De stukken liggen ook tijdens openingstijden ter inzage bij het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.

U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken.

Omdat het louter om het technisch overhevelen van bestaande bepalingen gaat zullen wij geen informatiebijeenkomst organiseren.

Indienen zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan ‘college van burgemeester en wethouders van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met de hierna genoemde contactpersoon.

Het is niet mogelijk via e-mail een zienswijze in te dienen.

Vervolgtraject

Alle zienswijzen worden opgenomen in een zienswijzennota. De zienswijzennota maakt deel uit van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in het elektronisch gemeenteblad, de Biltsche Courant, de Vierklank en de Staatscourant worden gepubliceerd. Indieners van een zienswijze worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie

Voor specifieke vragen en opmerkingen over het ontwerpbestemmingsplan en de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw J.M. Lamberts van het team RO, Stedenbouw en Omgevingsrecht van de gemeente De Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11 of per e-mail j.lamberts@debilt.nl