Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West BetuweStaatscourant 2021, 30331OverigBesluit aanwijzing toezichthouders gemeente West Betuwe

Logo West Betuwe

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,

ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

Gelet op Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op:

 • -

  artikel 6.2, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening (Apv);

 • -

  artikel 4.2, van de Wet basisregistratie personen (BRP);

 • -

  artikel 17, tweede lid van de Havenbeveiligingswet;

 • -

  artikel 17 van de Marktverordening;

 • -

  de Parkeerverordening;

 • -

  de Verordening Parkeerbelastingen;

 • -

  het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen;.

 • -

  de wegsleepverordening juncto de Beleidsregel Wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen;

 • -

  de Winkeltijdenverordening;

 • -

  de Leegstandsverordening;

 • -

  artikel 1 van het Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht naleving hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid (bestrijding epidemie covid-19);

 • -

  het bepaalde in de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

 • -

  het bepaalde in Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • -

  het bepaalde in de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet.

overwegende dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet

bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelgeving bepaalde;

Besluiten

Vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente West Betuwe”.

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder ‘toezichthouder’: Een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Artikel 2

Als toezichthouder worden de medewerkers van het Team Toezicht en Handhaving van de gemeente West Betuwe aangewezen.

Artikel 3

De toezichthouder is, met inachtneming van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht belast met

het houden van toezicht c.q. handhaving op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende (artikelen van) wetten en regelingen:

Artikel 4

Het houden van toezicht door de toezichthouder geldt voor en heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente West Betuwe.

Artikel 5

 • 1.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt de dag na de bekendmaking hiervan in werking.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van het in het eerste lid genoemde besluit komen eerdere besluiten omtrent de aanwijzing toezichthouders openbare ruimte West Betuwe te vervallen, te weten: de Aanwijzingsbesluiten toezichthouders, zoals vastgesteld op 1 januari 2019, 9 juli 2019 en 16 juni 2020.

Aldus vastgesteld op 28 april 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe,

de secretaris

de burgemeester

Aldus vastgesteld op 27 april 2021.

De burgemeester van West Betuwe