Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldStaatscourant 2021, 30289Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Vrijetijdsboulevard, deelgebied B

Logo Noordenveld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling Vrijetijdsboulevard, deelgebied B’ ter inzage wordt gelegd.

Het betreffende bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van een woningbouwprogramma op de gemeentelijke kavel aan de westzijde van de Kanaalstraat te Roden. De vraag naar woningen in Roden is nog steeds groot. Daarbij ligt er een grote opgave om meer binnenstedelijk te bouwen. Het realiseren van woningbouw op deze kavel sluit goed aan bij deze opgave.

Om de ontwikkeling van de gemeentelijke kavel naar woningbouw juridisch-planologisch mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Omdat er nog geen concreet eindbeeld van het woongebied is, is gekozen voor een globale opzet. Dit houdt in dat de verkaveling niet is vastgelegd, evenmin als het type woningen. Wel zijn bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte, het bouwvlak en de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens vastgelegd. Om het planvoornemen mogelijk te maken zal de ter plaatse geldende beheersverordening worden herzien.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 17 juni tot en met woensdag 28 juli ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2021BP088-ow01). De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, het Roder Journaal en de Krant.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC RODEN of via het e-mailadres van de gemeente Noordenveld: postbus@gemeentenoordenveld.nl, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Vrijetijdsboulevard, deelgebied B’. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met de heer C. Abma van de afdeling Ontwikkeling en Strategie, telefoon 050 50 27 286.