Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 30228VerkeersbesluitenRaadsbesluit verplaatsen verkeerskundige bebouwde komgrenzen Hommelsedijk, Koffiestraat en Heuvelstraat Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

 

Registratienummer 1549296/ 1552377

 

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 16 maart 2021, en

 

gelet op:

 • artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) waarin vermeld staat dat de grenzen van de bebouwde kom worden vastgesteld door de gemeenteraad, en

 • artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van de politie, en

 

overwegende dat:

 • de Hommelsedijk, Koffiestraat en Heuvelstraat zijn gelegen in/naast de kern Heeswijk- Dinther en in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Bernheze;

 • deze wegen rondom de nieuwe woonwijk Rodenburg zijn gelegen en aan deze wegen nieuwe woningen worden gebouwd;

 • op dit moment woningen worden gebouwd buiten de verkeerskundige bebouwde kom; door de toename van woningen er meer bebouwing ontstaat buiten de bebouwde kom; de gemeente graag een logische begrenzing wil aanhouden van de bebouwde kom-grenzen;

 • hierbij ook is gekeken naar de bebouwingsdichtheid, die een onderdeel is van de beleving van de weggebruiker dat deze zich ervan bewust is in (of buiten) een bebouwde omgeving te rijden;

 • landelijk wordt een richtlijn gehanteerd voor bebouwingsdichtheid voor 2-zijdige bebouwing van 30% en voor 1-zijdige bebouwing van 50%;

 • in de nieuwe situatie de bebouwingsdichtheid op de Hommelsedijk 30,3% bedraagt (2- zijdige bebouwing) en op de Koffiestraat 53% (eenzijdige bebouwing) bedraagt, naast de bebouwing ook de weg en de inrichting hierbij een belangrijke rol spelen omdat een komgrens volgens de landelijke richtlijnen een duidelijk overgang moet zijn van een onbebouwd gebied naar een bebouwd gebied;

 • met een aanpassing van de bestrating zoals aangegeven in het beeldkwaliteitsplan voor het plan Rodenburg hieraan wordt bijgedragen;

 • de maximumsnelheid in de bebouwde omgeving lager is dan in een met-bebouwde omgeving;

 • de aanpassing van de bebouwde komgrenzen zal bijdragen aan een verbetering van de veiligheid op de weg;

 • namens de korpschef van de Politie Oost-Brabant een positief advies is afgegeven:

 

 • 1.

  door het verplaatsen van de borden H1 (begin bebouwde kom) en H2 (einde bebouwde kom) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW 1990) de verkeerskundige bebouwde kom op de Hommelsedijk in Heeswijk-Dmther te verplaatsen van de locatie ter hoogte van huisnummer 21 d naar de nieuwe locatie op de Hommelsedijk direct ten noorden van het kruispunt met de Koffiestraat;

 • 2.

  door het plaatsen van borden Hl en H2 uit bijlage 1 van het RW 1990 de verkeerskundige bebouwde kom in te stellen op de Koffiestraat in Heeswijk-Dinther tussen de Hommelsedijk en huisnummer 51, waardoor:

 • a.

  dit gedeelte van de Koffiestraat binnen de verkeerskundige bebouwde kom valt;

 • b.

  de nieuwe straten Kleijne Hove en Groote Hove binnen de verkeerskundige bebouwde kom vallen;

 • 3.

  door het plaatsen van borden H1 en H2 uit bijlage 1 van het RW 1990 de verkeerskundige bebouwde kom in te stellen op de Heuvelstraat in Heeswijk-Dinther op ongeveer 100 meter van het kruispunt met de Hommelsedijk dit gedeelte aan te wijzen als een weg binnen de bebouwde kom.

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 20 mei 2021.

 

Leandra Kilian Marieke Moorman

Griffier voorzitter

 

 

Rechtsbeschermingsclausule:

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend en - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's- Hertogenbosch.