Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 30225VerkeersbesluitenRaadsbesluit verplaatsing verkeerskundige bebouwde komgrens Delst Nistelrode

Logo Bernheze

 

Registratienummer 1549296/ 1552384

 

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 16 maart 2021, en:

 

gelet op:

• artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) waarin vermeld staat dat de grenzen van de bebouwde kom worden vastgesteld door de gemeenteraad, en

• artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van de politie, en

 

O verwegende dat:

 • de straat Deïst is gelegen in de kern Nistelrode en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

 • de straat Deïst (en in het verlengde de Udenseweg) een verbinding vormt tussen Nistelrode en Uden;

 • naast de rijbaan van Deïst en Udenseweg een fietspad in twee richtingen is aangelegd als onderdeel van de nieuwe snelfietsroute tussen Oss en Uden;

 • op de Deïst ook de nieuwe woonwijk Zwarte Molen aansluit met de straat Grootwiel; bij de werkzaamheden aan het snelfietspad is gekeken naar een goede locatie voor de nieuwe verkeerskundige bebouwde komgrens;

 • het de voorkeur heeft om de komborden te plaatsen tussen Grootwiel en Oud Menzei; als de verkeerskundige bebouwde komgrens op dit wegvak begint/eindigt, de nieuwbouwwijk Zwarte Molen (met zijstraat Grootwiel) ook geheel binnen de verkeerskundige bebouwde komgrens valt;

 • de gemeente wil voorkomen dat het portaal (met daarin het kombord, het paneel met het bord maximumsnelheid en andere aanduidingen) het uitzicht belemmert van inritten; het portaal ongeveer 1,6 meter breed is en het portaal niet direct tegen de rijbaan of fietspad geplaatst mag worden;

 • er dus gezocht moet worden naar een berm die voldoende breed is; op diverse plaatsen langs de Deïst de berm te smal is, inritten aanwezig zijn of bomen staan;

 • de nieuwe locatie net ten zuiden van de zijweg Grootwiel voldoet aan de wensen; de nieuwe locatie van de verkeerskundige bebouwde komgrens ongeveer 120 meter naar het zuiden is verplaatst;

 • door het verplaatsen van de komborden de 120 meter weglengte ook binnen de verkeerskundige bebouwde kom valt;

 • bij het verplaatsen van de verkeerskundige bebouwde komgrens een aantal zaken van belang zijn vanwege landelijke richtlijnen;

 • deze richtlijnen o.a. aangeven dat:

  • een komgrens een duidelijke overgang moet zijn van een onbebouwd gebied naar een bebouwd gebied;

  • bij tweezijdige bebouwing de bebouwingsdichtheid minimaal 30% moet bedragen en bij eenzijdige bebouwing moet deze minimaal 50% bedragen;

 • op Deïst is gekozen voor een locatie 120 meter ten zuiden van de voormalige locatie; de bebouwingsdichtheid tussen de voormalige locatie en de nieuwe locatie (de 120 meter) 29% bedraagt;

 • de bebouwingsdichtheid in het nieuwe gedeelte op dit moment nét te laag is volgens de landelijke richtlijn omdat in dit deel van Deïst nog niet overal bebouwing aanwezig is; te verwachten is dat binnen niet al te lange tijd de bebouwingsdichtheid ter plekke de 30% overschrijdt;

 • uit kostenoverwegingen de aanpassing van de komgrens beter nu kan gebeuren dan over een paar jaar;

 • de nieuwe woonwijk met meetelt voor de bebouwingsdichtheid van Deïst omdat deze niet aan Deïst is gelegen, maar in de zijstraat;

 • de komgrens al jaren niet op de juiste locatie geeft gestaan volgens de landelijke richtlijn;

 • de nieuwe locatie logischer is ten opzichte van de oude locatie vanwege de aansluiting van de nieuwe woonwijk;

 • met de nieuwe locatie ook de nieuwe woonwijk binnen de verkeerskundige bebouwde kom valt;

 • de bebouwingsdichtheid van belang is voor de beleving van de weggebruiker dat deze zich ervan bewust is in een bebouwde omgeving te rijden;

 • de weggebruiker niet kijkt naar het exacte percentage maar kijkt naar andere aanduidingen van een bebouwde kom, zoals bebording, bebouwing in het algemeen, snel-heidsremmende maatregelen en de beschikbare ruimte op de weg; weliswaar net met voldaan wordt aan de landelijke richtlijnen voor bebouwingsdichtheid, maar desondanks de geloofwaardigheid van de verkeersmaatregel (maximumsnelheid) bereikt kan worden;

 • naast het verplaatsen van de verkeerskundige bebouwde komgrens aanvullende maatregelen worden genomen op Deïst;

 • binnen de bebouwde kom wordt gekeken naar snelheidsremmende maatregelen, maar hierover overleg moet plaatsvinden met o.a. de busmaatschappij;

 • intussen al belijning op de rijbaan is aangebracht wat de rijbaan visueel versmalt; daarnaast in 2021 nog beplanting wordt aangebracht naast de rijbaan wat de rijbaan verder versmalt door deze niet meer op hetzelfde niveau te laten liggen als de berm en het fietspad en dus de totale breedte wordt verkleind;

 • met deze locatie zoveel mogelijk wordt voldaan aan de wensen en eisen die gesteld worden aan zowel de bebouwingsdichtheid, logica en plaatsingsvoorwaarden; de aanpassing van de bebouwde komgrens zal bijdragen aan een verbetering van de veiligheid op de weg;

 • namens de korpschef van de Politie Oost-Brabant een positief advies is afgegeven:

 

Besluit

door het verplaatsen van de borden Hl (begin bebouwde kom) en H2 (einde bebouwde kom) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) de verkeerskundige bebouwde kom op Deïst in Nistelrode te verplaatsen van de locatie tussen huisnummers 21 en 23 naar de nieuwe locatie tussen huisnummers 31 en 35.

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 20 mei 2021.

 

Leandra Kilian Marieke Moorman

Griffier Voorzitter

 

 

 

Rechtsbeschermingsclausule:

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit Degene die bezwaar heeft ingediend en - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch.