Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2021, 30202Ruimtelijke plannenBekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Zomerdijk 13, Oudendijk

Logo Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken, op grond van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan Zomerdijk 13, Oudendijk is vastgesteld. Met dit plan wordt de agrarische bestemming op het perceel Zomerdijk 13, Oudendijk gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen’. Op basis van dit plan wordt alle agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Zomerdijk 13 gesloopt en ter compensatie, de planologische mogelijkheid geboden om een extra woning te bouwen. Het plan is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan vastgesteld.

Ter inzage

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 12 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het identificatienummer is NL.IMRO.1598.WPLGZomerdijk13-va01. Wilt u het wijzigingsplan inzien op het gemeentehuis? Neemt u dan contact op met dhr. M. Burger van de afdeling Wonen & Ondernemen (0229-548 400) voor het maken van een afspraak, dit in verband met de geldende Corona-maatregelen.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Er bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl . Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het wijzigingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Koggenland, 11 juni 2021