Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 30125Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juni 2021, kenmerk 2375474-1010520-PDC19, tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius en Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba in verband met een wijziging in de aangewezen gebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7.2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire; artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint-Eustatius en artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba;

BESLUIT:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN EN ZEER HOOGRISICOGEBIEDEN

Het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische volgorde worden de volgende onderdelen ingevoegd:

 • Duitsland;

 • Japan;

 • Luxemburg;

 • Oostenrijk;

 • Polen;

 • Slowakije;

 • Tsjechië;

2. Het onderdeel ‘Italië, alleen maar Sardinië;’ wordt vervangen door ‘Italië;’.

3. Het onderdeel ‘Noorwegen, met uitzondering van Oslo en Vestfold og Telemark;’ wordt vervangen door ‘Noorwegen;’.

4. Het onderdeel ‘Thailand; en’ wordt vervangen door ‘Thailand;’.

B

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel ‘Zuid-Afrika; en’ wordt vervangen door ‘Zuid-Afrika;’.

2. Het onderdeel ‘Litouwen;’ vervalt.

3. Het onderdeel ‘Zweden;’ vervalt.

C

In Bijlage III wordt het onderdeel ‘Venezuela; en’ vervangen door ‘Venezuela;’.

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN BONAIRE

Het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische volgorde worden de volgende onderdelen ingevoegd:

 • Duitsland;

 • Japan;

 • Luxemburg;

 • Oostenrijk;

 • Polen;

 • Slowakije;

 • Tsjechië;

2. Het onderdeel ‘Italië, alleen maar Sardinië;’ wordt vervangen door ‘Italië;’.

3. Het onderdeel ‘Noorwegen, met uitzondering van Oslo en Vestfold og Telemark;’ wordt vervangen door ‘Noorwegen;’.

4. Het onderdeel ‘Roemenië’ wordt vervangen door ‘Roemenië;’.

B

1. Het artikel volgend op artikel 1 wordt vernummerd tot artikel 1a.

2. Aan artikel 1a (nieuw) worden in alfabetische volgorde de volgende onderdelen ingevoegd:

 • Duitsland;

 • Japan;

 • Luxemburg;

 • Oostenrijk;

 • Polen;

 • Slowakije;

 • Tsjechië;

3. In artikel 1a (nieuw) wordt het onderdeel ‘Italië, alleen maar Sardinië’ vervangen door ‘Italië;’.

4. In artikel 1a (nieuw) wordt het onderdeel ‘Noorwegen, met uitzondering van Oslo en Vestfold og Telemark;’ vervangen door ‘Noorwegen;’.

5. In artikel 1a (nieuw) wordt het onderdeel ‘Roemenië’ vervangen door ‘Roemenië;’.

ARTIKEL III WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SINT-EUSTATIUS

Aan artikel 1 van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius worden in alfabetische volgorde de volgende onderdelen ingevoegd:

 • Duitsland;

 • Italië;

 • Japan;

 • Luxemburg;

 • Noorwegen;

 • Oostenrijk;

 • Polen;

 • Slowakije;

 • Tsjechië;

ARTIKEL IV WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SABA

Aan artikel 1 van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba worden in alfabetische volgorde de volgende onderdelen ingevoegd:

 • Duitsland;

 • Italië;

 • Japan;

 • Luxemburg;

 • Noorwegen;

 • Oostenrijk;

 • Polen;

 • Slowakije;

 • Tsjechië;

ARTIKEL V INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba. Naast inhoudelijke wijzigingen worden in deze wijziging enkele technische onvolkomenheden hersteld.

De volgende gebieden hebben blijkens de rapportage van het RIVM d.d. 7 juni 2021 geen verhoogd risico meer:

 • Duitsland;

 • Italië, met uitzondering van de regio Valle d’agosta;

 • Sicilië;

 • Luxemburg;

 • Noorwegen, met uitzondering van Agder;

 • Oostenrijk, met uitzondering van de regio Valarlberg;

 • Polen;

 • Slowakije;

 • Tsjechië;

 • Japan1;

De volgende landen zijn blijkens de hiervoor genoemde rapportage geen zeer hoogrisicogebied meer:

 • Litouwen;

 • Zweden.

De enkele regio’s Valle d’agosta, Agder, Volarlberg worden in dit besluit niet specifiek behandeld als hoogrisicogebied, vanwege het feit dat de incidentie van deze regio’s niet significant boven de drempelwaarde ligt. Dat betekent dat de landen Italië, Noorwegen en Oostenrijk als geheel gelden als veilige landen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn


X Noot
1

Japan is tevens toegevoegd in de lijst van veilige landen waarvoor niet-essentiële reizen weer toegestaan zijn. Aanbeveling (EU) 2021/892 van de Raad van 3 juni 2021 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van deze beperking.