Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2021, 30034Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpwijzigingsplan Heuvelsesteeg 32

Logo Woudenberg

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpwijzigingsplan Heuvelsesteeg 32 hebben vastgesteld.

 

Toelichting

Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Heuvelsesteeg 32, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie I, nummers 427, 543, 545 en 547. Het plan voorziet in de vormverandering van het agrarisch bouwvlak

 

M.e.r beoordelingsbesluitH

et college van Woudenberg heeft op basis van de toelichting op het ontwerpwijzigingsplan ‘Heuvelsesteeg 32’ op 8 juni 2021 besloten dat voor dit wijzigingsplan geen Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld. Er worden namelijk geen belangrijke gevolgen voor het milieu verwacht die de opstelling van een m.e.r. noodzakelijk maken.

 

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 15 juni 2021 tot 27 juli 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het wijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan, het adres of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.WP2021Heuvels32-ow01.

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met mevrouw M. Valé. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.