Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2021, 29999VerkeersbesluitenInstellen voorrangsregeling ter hoogte van wegversmallingen komgrenzen Klein-Schoot en Heuvel te Budel-Schoot

Logo Cranendonck

1400590D

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de weg Klein-Schoot een erftoegangsweg is en in eigendom en beheer is bij de gemeente Cranendonck;

dat de weg Heuvel een erftoegangsweg is en in eigendom en beheer is bij de gemeente Cranendonck;

dat aan deze wegen het buurtschap Klein-Schoot (hierna te noemen: het buurtschap) gelegen is;

dat de gemeenteraad van Cranendonck op 16 maart 2021 besloten heeft tot het verleggen van de verkeerskundige komgrens, waardoor het buurtschap binnen de verkeerskundige komgrens is komen te liggen;

dat de wegen Klein-Schoot en Heuvel (hierna te noemen: deze wegen) ter hoogte van het buurtschap hiermee binnen de verkeerskundige komgrens zijn komen te liggen;

dat de bewoners van het buurtschap aangegeven hebben aanvullende maatregelen te wensen om de verkeersveiligheid en tevens leefbaarheid te vergroten;

dat de bewoners door middel van participatie nauw betrokken zijn bij het bepalen van de gewenste verkeersmaatregelen;

dat op deze wegen in 2021 binnen de verkeerskundige komgrenzen snelheidsremmende maatregelen worden getroffen en het aanleggen van een wegversmalling ter hoogte van de komgrenzen onderdeel hiervan is;

dat bij wegversmallingen zonder een voorrangsregeling vaak onduidelijk is wie er voorrang heeft en dit kan leiden tot irritatie bij weggebruikers en een toename van de rijsnelheden (opeisen van voorrang);

dat om eventuele irritatie en een toename van de rijsnelheden zoveel als mogelijk te voorkomen is gekozen een voorrangsregeling in te stellen ter hoogte van de wegversmallingen;

dat het verkeer dat de komgrens inrijdt voorrang moet verlenen aan verkeer dat de komgrens uitrijdt, waardoor de snelheid van het verkeer dat de bebouwde kom inrijdt afneemt bij tegemoetkomend verkeer en

dat het ontwerp verkeersbesluit op 23 april 2021 ter inzage is gepubliceerd en hierop geen zienswijzen zijn ontvangen.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen doelstellingen:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers en

- het voorkomen of beperken van verkeersoverlast, hinder, schade en gevolgen voor het milieu

is het gewenst om:

een voorrangsregeling ter hoogte van de wegversmallingen bij de komgrenzen op Klein-Schoot en Heuvel te Budel-Schoot in te stellen.

Belangenafweging

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat door bovengenoemde maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistrict Zuidoost-Brabant.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen hebben burgemeester en wethouders besloten de volgende verkeersmaatregel te treffen:

Het instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van de wegversmallingen ter hoogte van de komgrenzen op Klein-Schoot en Heuvel te Budel-Schoot door plaatsing van de borden F5 en F6 uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Een en ander op de locatie zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Budel 10 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Cranendonck

Namens deze,

P.A.W. van Bree

Beleidsuitvoerder Verkeer

Mededelingen

Publicatie

Vanaf de dag volgend op de datum van de bekendmaking van het verkeersbesluit in de Staatscourant, ligt het verkeersbesluit onder de naam ‘Instellen voorrangsregeling ter hoogte van wegversmallingen komgrenzen Klein-Schoot en Heuvel te Budel-Schoot’ ter inzage. Vervolgens heeft u 6 weken de tijd om het verkeersbesluit in te zien op de website van gemeente Cranendonck (www.cranendonck.nl).

U kunt reageren op het voorstel

Bent u het niet eens met de verandering die wij besluiten? Dan kunt u uw beroep indienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking. U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. Uw beroepschrift bevat ten minste het volgende:

- uw naam en het adres;

- de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;

- het nummer van het verkeersbesluit;

- een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;

- waarom u het beroepschrift indient en

- uw ondertekening.

Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking op dit besluit.

Voorlopige voorziening

Het is mogelijk om, naast het indienen van uw beroepschrift, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Dit kan wanneer een beroepschrift is ingediend en wanneer onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Dit verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch op telefoonnummer 088 - 361 18 34.