Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2021, 29998VerkeersbesluitenVerlagen maximumsnelheid van 50km/u naar 30km/u op de wegen Klein-Schoot en Heuvel, binnen de verkeerskundige komgrens van Budel-Schoot

Logo Cranendonck

1399915D

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de weg Klein-Schoot een erftoegangsweg is en in eigendom en beheer is bij de gemeente Cranendonck;

dat de weg Heuvel een erftoegangsweg is en in eigendom en beheer is bij de gemeente Cranendonck;

dat de wegen Klein-Schoot en Heuvel (hierna te noemen: deze wegen) binnen de verkeerskundige komgrens een gemiddelde breedte hebben van 4,2 meter;

dat op deze wegen de thans geldende maximumsnelheid 50km/u is;

dat aan deze wegen het buurtschap Klein-Schoot (hierna te noemen: het buurtschap) gelegen is;

dat een aantal woningen van het buurtschap relatief dichtbij deze wegen gelegen is;

dat het buurtschap overlast ondervindt van sluipverkeer dat deze wegen met name gebruikt als verbindingsroute tussen de autosnelweg A2 en Hamont (België);

dat er reeds andere wegen aangewezen zijn als verbindingsroute tussen de autosnelweg A2 en Hamont (België), welke ook hiervoor zijn ingericht en voorzien zijn van bewegwijzering;

dat uit metingen is gebleken dat de maximumsnelheid op deze wegen op regelmatige basis overschreden wordt;

dat deze wegen ook gebruikt worden door zwaar vrachtverkeer en landbouwvoertuigen;

dat de relatief smalle rijbaan in combinatie met de hogere rijsnelheden en zwaar vrachtverkeer en landbouwvoertuigen zowel de berm als de rijbaan van deze wegen ernstig aangetast worden;

dat de kruising Klein-Schoot en Heuvel vanwege de aanwezige bebouwing in het buurtschap onoverzichtelijk is en hierdoor hogere rijsnelheden onwenselijk zijn;

dat de bewoners van het buurtschap aangegeven hebben aanvullende maatregelen te wensen om de verkeersveiligheid en tevens leefbaarheid te vergroten;

dat de bewoners door middel van participatie nauw betrokken zijn bij het bepalen van de gewenste verkeersmaatregelen;

dat de gemeenteraad van Cranendonck op 16 maart 2021 besloten heeft tot het verleggen van de verkeerskundige komgrens, waardoor het buurtschap binnen de verkeerskundige komgrens is komen te liggen;

dat met het verplaatsen van de verkeerskundige komgrens het mogelijk is geworden de maximumsnelheid in het buurtschap te verlagen naar 30km/u en

dat het ontwerp verkeersbesluit op 23 april 2021 ter inzage is gepubliceerd en hierop geen zienswijzen zijn ontvangen.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen doelstellingen:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

- het voorkomen of beperken van verkeersoverlast, hinder, schade en gevolgen voor het milieu en

- het voorkomen of beperken van aantasting van het karakter of functie van objecten of gebieden

is het gewenst om:

de maximumsnelheid te verlagen van 50km/u naar 30km/u op de wegen Klein-Schoot en Heuvel, voor zover deze binnen de verkeerskundige komgrens van Budel-Schoot liggen.

Belangenafweging

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat door bovengenoemde maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistrict Zuidoost-Brabant.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen hebben burgemeester en wethouders besloten de volgende verkeersmaatregel te treffen:

Het verlagen van de maximumsnelheid van 50km/u naar 30km/u op de wegen Klein-Schoot en Heuvel, voor zover deze binnen de verkeerskundige komgrens van Budel-Schoot liggen door plaatsing van de bord A1 (A0130zb) uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Een en ander op de locatie zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Budel 10 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Cranendonck

Namens deze,

P.A.W. van Bree

Beleidsuitvoerder Verkeer

Mededelingen

Publicatie

Vanaf de dag volgend op de datum van de bekendmaking van het verkeersbesluit in de Staatscourant, ligt het verkeersbesluit onder de naam ‘Verlagen maximumsnelheid van 50km/u naar 30km/u op de wegen Klein-Schoot en Heuvel, binnen de verkeerskundige komgrens van Budel-Schoot’ ter inzage. Vervolgens heeft u 6 weken de tijd om het verkeersbesluit in te zien op de website van gemeente Cranendonck (www.cranendonck.nl).

U kunt reageren op het voorstel

Bent u het niet eens met de verandering die wij besluiten? Dan kunt u uw beroep indienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking. U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. Uw beroepschrift bevat ten minste het volgende:

- uw naam en het adres;

- de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;

- het nummer van het verkeersbesluit;

- een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;

- waarom u het beroepschrift indient en

- uw ondertekening.

Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking op dit besluit.

Voorlopige voorziening

Het is mogelijk om, naast het indienen van uw beroepschrift, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Dit kan wanneer een beroepschrift is ingediend en wanneer onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Dit verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch op telefoonnummer 088 - 361 18 34.