Verkeersbesluit opheffen voorrangskruispunt Middenweg - Beldersweg te Andijk

Logo Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

 

Gezien het in het Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) vastgestelde beleid ten aanzien van Duurzaam Veilig,

 

 

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

   

Overwegende dat:

 • het uitbreidingsplan Mantelhof wordt gerealiseerd;

 • de functie van de weggedeelten van zowel de Middenweg als de Beldersweg op de locatie waar het voorrangskruispunt gelegen is, hierdoor is gewijzigd;

 • deze wijziging inhoudt dat deze weggedeelten van de Beldersweg en deze gedeelten van de Middenweg gelden als erftoegangswegen binnen verblijfsgebieden;

 • het voorrangskruispunt Middenweg – Beldersweg te Andijk tegenwoordig gelegen is binnen een snelheidszone waar een maximumsnelheid van 30 km/h geldt;

 • in het GVVP vastgestelde beleid er naar gestreefd wordt om binnen verblijfsgebieden uiterst terughoudend te zijn met het nemen van verkeersmaatregelen;

 • de voorrang bij een aansluiting van een erftoegangsweg met een erftoegangsweg in principe niet geregeld wordt;

 • volgens Duurzaam Veilig kruispunten van twee erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur kunnen worden uitgevoerd met behulp van een verhoogd plateau;

 • in deze situatie geen nadrukkelijke redenen zijn om van voornoemd beleid af te wijken;

 • deze maatregel genomen wordt om de veiligheid op de weg te verzekeren en tevens genomen wordt ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte aantasting van de verblijfsfunctie en te komen tot gelijkwaardige kruispunten binnen de 30km Zone;

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het opheffen van een voorrangskruispunt;

 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van woonkern Andijk en in beheer en onderhoud van de gemeente Medemblik;

 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

Besluit:

 • Door het verwijderen van de verkeersborden B04, B05 en B06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, alsmede het verwijderen van de haaientanden in het wegdek, de voorrangsregeling van de Middenweg met de Beldersweg te Andijk op te heffen, waarmee het verkeersbesluit van 27 mei 1974 van de voormalige gemeente Andijk ten behoeve van onder meer het aanwijzen van dit voorrangskruispunt met kenmerk 13 deels komt te vervallen, volgens de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2021-29-B-AND;

 • Ten aanzien van de geldende richtlijnen in een 30km zone volgens het verkeersprincipe Duurzaam Veilig, het kruispunt Middenweg-Beldersweg te Andijk in te richten als verhoogd plateau;

 • dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

 

Namens burgemeester en wethouders,

Stefan Aarts

Medewerker verkeer en vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of via verkeer@Medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

  Per e-mail of internet

  Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

  Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

  Voorlopige voorziening

  Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

  Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Naar boven