Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2021, 29843VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen snelheidszone 30 km/h Middenweg te Andijk

Logo Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

 

Gezien het verzoek om op de Middenweg te Andijk, tussen het perceel Middenweg 33 en het kruispunt Horn/Dijkgraaf Grootweg, een snelheidszone in te stellen met een maximumsnelheid van 30 km/h;

 

 

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

   

Overwegende dat:

 • in het kader van Duurzaam Veilig en de daarbij behorende wegencategorisering de Middenweg deels een verblijfsfunctie heeft;

 • de Middenweg in het GVVP deels is aangewezen als erftoegangsweg met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/h;

 • volgens Duurzaam Veilig dit gedeelte van de Middenweg dient te worden uitgevoerd met klinkerbestrating;

 • langsrijdend verkeer op klinkerbestrating kan leiden tot schade aan de huizen van omwonenden als gevolg van trillingen;

 • er daarom besloten is de reeds bestaande asfaltverharding te handhaven boven klinkerbestrating;

 • er uitvoering gegeven is aan de voor dit deel van de Middenweg geldende wegencategorisering in het GVVP door middel van het aanbrengen van verhoogde plateaus op de kruisingen om te voldoen aan de maximumsnelheid van 30km/h;

 • het uitbreidingsplan Mantelhof wordt gerealiseerd;

 • op de Middenweg, ten noorden van het perceel Middenweg 33, de overgang naar een andere maximumsnelheid duidelijk herkenbaar is;

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing van een verkeersbord ten behoeve van een maximumsnelheid;

   

Besluit:

 • Door plaatsing van de verkeersborden A01-ZB (begin zone (30) en A02-ZB (einde zonen (30)) van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2021-30-A-AND, de Middenweg te Andijk tussen het perceel Middenweg 33 en het kruispunt Horn / Dijkgraaf Grootweg, aan te duiden als weg waarop een maximumsnelheid van 30 km/u geldt;

 • dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

 

Namens burgemeester en wethouders,

Stefan Aarts

Medewerker verkeer en vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of via verkeer@Medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

  Per e-mail of internet

  Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

  Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

  Voorlopige voorziening

  Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

  Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.