Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumStaatscourant 2021, 29830VerkeersbesluitenReservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen nabij Tulpenveld 142 Castricum

Logo Castricum

 

Burgemeester en wethouders van Castricum

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuurs-recht;

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepa-lingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeertekens, alsmede voor het onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter re-geling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Gezien

het verzoek om medewerking te verlenen aan de realisatie van oplaadpunten, voor elektrische voertuigen aan het Tulpenveld, nabij huisnummer 142 Castricum.

Motivering

dat door aanvrager voldoende is aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal voor het opladen van elektrisch voertuigen;

dat in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein.

Belangenafweging:

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

1. Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

2. Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

3. Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer ;

4. Het voorkomen en/of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade. gehoord: Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg heeft plaatsgehad met de door de korpschef van de Nationale Politie daartoe gemandateerde van de politie.

BESLUIT

1. door plaatsing van verkeersbord E4 volgens bijlage 1 van het RVV 1990 voorzien van het onderbord “uitsluitend opladen elektrisch voertuig” en aanduiding van de vakken met onderbord OB504, twee parkeer- plaatsen bij de laadpaal in het Tulpenveld nabij huisnummer 142 Castricum te reserveren als parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen;

2. dat dit besluit in werking treed na publicatie in de staatscourant.

Castricum 16-06-2021

Burgemeester en wethouders van Castricum

Namens deze,

Wouter Peters

Medewerker verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Ter inzage

Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken na publicatie ter inzage in het gemeentehuis

N.B. Mogelijkheid van bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Castricum Postbus 1301 1902BH Castricum, door middel van het indienen van een gedagtekend en gemotiveerd ondertekend bezwaarschrift. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

U kunt de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR, verzoeken om een voorlopige voorziening, als u van mening bent, dat, gelet op alle belangen, onmiddellijke spoed dit noodzakelijk maakt; hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft aangetekend.

Een verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.