Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2021, 29807Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan “Kern Schoot”, beeldkwaliteitsplan en zakelijke beschrijving

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Kern Schoot” vanaf donderdag 10 juni 2021 tot en met 21 juli 2021 voor eenieder ter inzage ligt.

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Dit ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zien toe op het mogelijk maken van een woonbestemming.

Inzage

Wij adviseren u het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBSC2004-ONT1) of via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versie is juridisch bindend. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Voor uw en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen rondom Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

 

Anterieure overeenkomst

In het kader van het ontwerp bestemmingsplan ‘Kern Schoot’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op het mogelijk maken van een een woonbestemming. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Budel, sectie D, nummers 3451, 5289, 5836, 5837 en 5788, gelegen op de hoek van de Grootschoterweg en Pater Ullingstraat te Budel-Schoot. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor eenieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Indienen zienswijze

Op het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Een mondelinge zienswijze kunt u - op afspraak - indienen bij de balie van het gemeentehuis. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website: www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Contact

Heeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de behandelende ambtenaar via b.vanavezaath@cranendonck.nl. Contact via e-mail heeft de voorkeur. Voor telefonisch contact kunt u bellen met de balie van het gemeentehuis 14-0495.

 

Zo weet u ervan! Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/attenderingsservice.

 

Budel, 10 juni 2021

Burgermeester en wethouders,

gemeente Cranendonck