Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafStaatscourant 2021, 29516VergunningenGemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning week 23

Logo Landgraaf

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij beschikt hebben op de volgende aanvragen uitgebreide omgevingsvergunning:

* Op 31-05-2021 voor het realiseren van drie garageboxen incl. aanpassen van de eerder verleende garageboxen op het adres/de locatie Heigank 32 , Dossiernr: 2020-0191, datum verzending vergunning: 2 juni 2021

De stukken liggen vanaf de dag na de publicatiedatum ter inzage en kunnen, op afspraak, worden ingezien in het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf in het Burgerhoes. De digitale versie van de omgevingsvergunning is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder IMRO nummer: NL.IMRO.0882.OVGGARAGESZHOFJE20-ON02

Als u belanghebbende bent én u heeft tegen het ontwerpbesluit zienswijzen ingediend, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die van ter inzage legging gedurende zes weken schriftelijk beroep indienen bij de rechtbank Limburg, postbus 950, 6040 AZ Roermond of via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

U moet uw beroep ondertekenen. In uw beroepsschrift moeten de volgende gegevens staan:

- uw naam en adres;

- de datum van uw beroep;

- de omschrijving van het besluit, waartegen u beroep instelt;

- de redenen van uw beroep.

Indien mogelijk, dient u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt, bij het beroepschrift te voegen. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift moet u griffierechten aan de rechtbank betalen. De hoogte van deze tarieven kunt u terug vinden op bovengenoemde website van de rechtbank. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit van de gemeente niet op.

Als u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift - aan de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening vragen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit kan op bovengenoemd postadres of digitaal via de genoemde website.

Voor het digitaal indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening, moet u beschikken over DigID. Wij raden u aan om, voordat u een beroepschrift indient, de beschikking en de daarbij behorende stukken te raadplegen en overleg te plegen met medewerkers van het Klant Contact Centrum.