Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2021, 29491VerkeersbesluitenVoetgangersoversteekplaats Tuinzigtlaan.

Logo Breda

 

Z2021-003191 d.d. 9 juni 2021.

 

Burgemeester en wethouders van Breda

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Uit het oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

• Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

 

Is het gewenst om

Een voetgangersoversteekplaats aan te brengen op de Tuinzigtlaan. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Tuinzigtlaan zebra-oversteek’ met tekeningnummer 317784.

 

Motivering

 

Op de Tuinzigtlaan is een verhoogd plateau aanwezig met daarop twee afbeeldingen van een koe.. De huidige verkeerssituatie is voor verkeersdeelnemers, met name wie voorrang heeft is niet duidelijk. Sommige voetgangers denken voorrang te hebben maar hebben dit niet en automobilisten verlenen ook geen voorrang met verkeersonveilige situaties tot gevolg. Over de verkeerssituatie is een groot aantal meldingen binnen gekomen. Door de gemeente is ook onderkent dat de situatie niet duidelijk is. Besloten is dan ook de formele voetgangersoversteekplaats terug te brengen.

 

Op de Tuinzigtlaan wordt op het aanwezige plateau tussen de flats met de huisnummers 81-187/191-295 en aan de overzijde 1-95/99-191 een voetgangersoversteekplaats aangelegd. Op het wegdek worden zwart-witte markeringen aangebracht. Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulk te doen, voor laten gaan.

 

Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Tuinzigtlaan zebra-oversteek’ met tekeningnummer 317784

 

Belangenafweging

 

De verkeerssituatie ter hoogte van het plateau op de Tuinzigtlaan is onduidelijk voor weggebruikers waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan. Door het aanleggen van een formele voetgangersoversteekplaats is voorrangssituatie voor alle weggebruikers duidelijk. De aanleg van de voetgangersoversteekplaats heeft enkel tot gevolg dat bestuurders voetgangers voorrang moeten verlenen. Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland-West-Brabant.

 

Besluiten

 

I. In verband met het aanleggen van voetgangersoversteekplaats op de Tuinzigtlaan op het aanwezige plateau tussen de flats met de huisnummers 81-187/191-295 en aan de overzijde 1-95/99-191 zwart-witte markeringen op het wegdek aan te brengen.

 

II. Een en ander overeenkomstig tekening, ‘Tuinzigtlaan zebra-oversteek’ met tekeningnummer 317784, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

 

III. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 9 juni 2021.

 

 

Breda, 9 juni 2021.

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

 

A. Kuijpers.

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielepublicaties.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Dhr. P. Bosman via telefoonnummer 14 076.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Voetgangersoversteekplaats Tuinzigtlaan’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Bijlagen onderdeel uitmakend van die besluit

Tekening ‘Tuinzigtlaan zebra-versteek’ met tekeningnummer 317784.