ontwerp-“Partiële herziening bestemmingsplannen Kamerverhuur” ter inzage

Logo Heerenveen

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 11 juni 2021 voor een periode van zes weken het ontwerp voor de “Partiële herziening bestemmingsplannen Kamerverhuur” ter inzage ligt. Dit ontwerp-bestemmingsplan voorziet in een aanpassing van alle geldende bestemmingsplannen in de gemeente ten aanzien van de mogelijkheden tot kamerverhuur. Op grond van deze partiële herziening is voor alle vormen van kamerverhuur voortaan een omgevingsvergunning nodig. De kamerverhuur tot 4 kamers wordt onder voorwaarden mogelijk gemaakt binnen alle woningen in de gemeente. De verhuur tot maximaal 10 kamers per gebouw wordt alleen mogelijk gemaakt in de daarvoor specifiek aangewezen centrumgebieden in de kernen en langs specifiek aangewezen wegen. Kamerverhuur voor meer dan 11 kamers zal met een aparte procedure mogelijk gemaakt moeten worden en is niet toegestaan op grond van deze partiële herziening.

Ter inzage 

digitaal 

Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u via de tabbladen ‘plan bekijken’ en ‘plannen zoeken’ een adres invoeren. U kunt ook de plannaam of het plannummer (NL.IMRO.0074.BPNkamerverhuur-OW01) invoeren.

papieren versie 

De ontwerp-herziening kan tevens gedurende de hiervoor genoemde termijn, tijdens openingsuren, worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen. In verband met het coronavirus is een bezoek aan het gemeentehuis alleen op afspraak mogelijk. Voor het inzien van de papieren versie kan telefonisch via 14 0513 een afspraak worden gemaakt.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend door op www.heerenveen.nl, in het zoekscherm “ter inzage” in te typen en vervolgens de link “zienswijze” aan te klikken. Om digitaal een zienswijze in te kunnen dienen, is een DigiD nodig.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kunt u contact opnemen met de Arjen Kuijt van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer 14 0513

Burgemeester en wethouders voornoemd

Naar boven