Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mondriaan FondsStaatscourant 2021, 29408Besluiten van algemene strekking

Deelregeling Herdenking Slavernijverleden 2021

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

Het Mondriaan Fonds kan op grond van deze regeling subsidie verstrekken aan het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) als bijdrage voor de organisatie van de jaarlijkse slavernijherdenking, waarbij het uitzonderlijke en voorbeeldstellende karakter van een voorgestelde herdenking centraal staat met als doel het verbreden en verdiepen van de nationale herdenking, waarbij een relatie wordt gelegd tussen verleden en heden.

Artikel 2. Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door NiNsee. De bijdrage kan samen met een andere culturele instelling uit Nederland worden aangevraagd.

Artikel 3. Bijdrage

De subsidie wordt verstrekt als bijdrage voor de organisatie van de jaarlijkse slavernijherdenking rond het slavernijmonument in het Oosterpark te Amsterdam en als bijdrage om alle Nederlanders in het Koninkrijk te betrekken bij de nationale herdenking, om andere organisaties te faciliteren bij de organisatie van lokale herdenkingen, om in te zetten op professionalisering en om samenwerking op te zetten met relevante partijen en maatschappelijke organisaties.

Artikel 4. Aanvraagprocedure

De bijdrage kan eenmaal per jaar worden aangevraagd.

Artikel 5. Aanvraag

Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen Reglement, het aanvraagformulier en in de uitleg, dient de aanvraag vergezeld te gaan van:

  • a. een projectplan waarin een toelichting op en motivatie van de volgende activiteiten zijn opgenomen: de nationale herdenking in het Oosterpark te Amsterdam, het stimuleren en het faciliteren van lokale herdenkingen georganiseerd door andere organisaties, partnerschappen met relevante partijen, professionalisering van de eigen organisatie; en

  • b. een presentatieplan, inclusief een communicatieplan, waarin opgenomen welke activiteiten worden ondernomen om bestaande en nieuwe doelgroepen te bereiken en bij de herdenkingsactiviteiten te betrekken; en

  • c. een gespecificeerde begroting met dekkingsplan; en

  • d. indien van toepassing toezeggingen van deelnemende partijen.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt 200.000 euro per jaar.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze deelregeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2021. Indien de Staatscourant waarin deze deelregeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 1 mei 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. De deelregeling geldt tot 1 januari 2025.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Herdenking Slavernijverleden 2021.

Deze regeling zal na goedkeuring door de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds, E. van der Lingen, directeur-bestuurder

TOELICHTING OP DE DEELREGELING HERDENKING SLAVERNIJVERLEDEN 2021

Met deze deelregeling worden, gelet op artikel 10 vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, de voorschriften vastgelegd voor de verstrekking door het Mondriaan Fonds.

Het Algemeen Reglement 2021 van het Mondriaan Fonds is van toepassing, onder andere de definities, een aantal weigeringsgronden, de codes en bepalingen over de verslaglegging.

Jaarlijks vindt in Nederland de landelijke herdenking plaats van de afschaffing van de slavernij in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Daarnaast worden in het hele land lokale herdenkingen van het slavernijverleden georganiseerd. Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) kan een aanvraag indienen voor de Bijdrage Herdenking Slavernijverleden.

De bijdrage is bedoeld voor het organiseren van de nationale herdenking in het Oosterpark in Amsterdam en het stimuleren en faciliteren van lokale herdenkingen verspreid over Nederland. Ook wordt verwacht dat het NiNsee inzet op professionalisering van de eigen organisatie. Verbreding en verdieping van de herdenking wordt bereikt door in te zetten op het betrekken van álle Nederlanders in het Koninkrijk bij de nationale herdenking en daarbij nauw samen te werken met relevante partijen en maatschappelijke organisaties. Hierbij gaat de aandacht ook uit naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De regeling geldt voor de jaren 2021 tot en met 2024. Per jaar is een maximaal bedrag van 200.000 euro beschikbaar.

Voor een Bijdrage Deelregeling Herdenking Slavernijverleden 2021 gelden de algemene voorwaarden. Indien de aanvraag voldoet aan de formele voorwaarden en is voorzien van alle gevraagde bijlagen, stelt het Mondriaan Fonds de bijdrage beschikbaar.