Vaststelling voorbereidingsbesluit Sappemeer-Oost 2021

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend dat de gemeenteraad op 3 juni 2021 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor industrieterrein Sappemeer-Oost.

 

Inhoud

Het overgrote deel van het industrieterrein Sappemeer-Oost is opgenomen in het sterk verouderde bestemmingsplan Sappemeer-Oost uit 1967. Deze laat veel ruimte voor allerlei soorten bedrijvigheid. Met het huidige verouderde bestemmingsplan kan onvoldoende gestuurd worden op de doelen die wij ons met het programma Bedrijvig en Leefbaar hebben gesteld. Dit kan ten koste gaan van de zorgvuldige inrichting en gebruik van de beschikbare planologische ruimte voor bedrijven en omliggende woonfuncties.

 

Om deze reden is het volgende besloten:

Het is verboden om bouwwerken te slopen en het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen.

Onder voorwaarden, zoals genoemd onder paragraaf 7.3 van het raadsvoorstel, kan met een omgevingsvergunning medewerking worden verleend om af te wijken van de onder 1. genoemde verboden.

 

Het besluit inzien

Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.vbsapindustrie2021-va01 en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

 

Reageren op het plan ( rechtsmogelijkheden )

Tegen het voorbereidingsbesluit kan ingevolge artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.

 

 

Naar boven