Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZundertStaatscourant 2021, 29291VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijke afsluiting Molenstraat tussen de Eikenlaan en Prinsenstraat te Zundert voor uitbreiding terrassen in verband met de coronamaatregelen

Logo Zundert

KENMERK: Z21-002272

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

en vanuit het volgende belang van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

• de bestrijding van de epidemie van covid-19;

Is het gewenst om het deel van de Molenstraat gelegen tussen de Eikenlaan en Prinsenstraat te Zundert in de periode 12 juni 2021 t/m 30 september 2021 af te sluiten op zaterdagen van 17.00 uur tot 02.00 uur en op zondagen van 12.00 uur tot 00.00 uur.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• een aantal horecaondernemers in de Molenstraat een verzoek hebben ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert. De horecaondernemers verzoeken om het deel van de Molenstraat, gelegen tussen de Eikenlaan en de Prinsenstraat in de weekenden, tijdelijk, af te sluiten voor het verkeer, uitgezonderd (brom)fietsers. Op die manier is er meer ruimte voor terrassen en kunnen bezoekers in het kader van de coronamaatregelen gemakkelijker 1,5 meter afstand van elkaar houden. De wens is om het aantal terrassen niet te verminderen, maar op peil te houden op het niveau van voor de start van de coronamaatregelen. Hierbij is meer fysieke ruimte nodig om de terrassen operationeel te maken;

• het voorstel is om het genoemde deel van de Molenstraat op zaterdagen van 17.00 uur tot 02.00 uur en op zondagen van 12.00 uur tot 00.00 uur af te sluiten;

• het college hier tijdelijk, in het kader van de coronamaatregelen, medewerking aan wil verlenen in de periode tussen 12 juni 2021 en 30 september 2021;

• de Molenstraat een erftoegangsweg en daarmee verblijfsgebied is, ingericht als fietsstraat, met een snelheidsregime van maximaal 30 km/u;

• er sprake is van openbare terrassen in het genoemde deel van de Molenstraat die worden uitgebaat door de horecaondernemers;

• de Molenstraat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Zundert;

• er verkeersmaatregelen genomen zullen worden om het (doorgaande) verkeer in de Molenstraat vroegtijdig om te leiden en de woonstraten in Zundert te ontzien, waaronder het plaatsen van vooraankondigingsborden en de inzet van verkeersregelaars;

• er afstemming heeft plaatsgevonden met hulpdiensten en omwonenden worden geïnformeerd over de maatregelen;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht;

• dat met de te nemen verkeersmaatregelen het gebruik van de openbare ruimte verbetert en het verblijfskarakter van de Molenstraat versterkt wordt.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland-West-Brabant. De politie heeft op 22 mei 2021 positief advies gegeven;

BESLUIT

1. Het deel van de Molenstraat, gelegen tussen de Eikenlaan en Prinsenstraat te Zundert, tijdelijk af te sluiten voor het verkeer, uitgezonderd (brom)fietsers, in de periode 12 juni 2021 t/m 30 september 2021, op zaterdagen van 17.00 uur tot 02.00 uur en op zondagen van 12.00 uur tot 00.00 uur door plaatsing van verkeersbord C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met onderbord OB54;

2. Deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk ZD21016857.

 

Zundert, 1 juni 2021

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

drs. J.W.F. Compagne, secretaris

J.G.P. Vermue, burgemeester

 

BIJLAGEN

Situatietekening met kenmerk ZD21016857.

Afsluiten Molenstraat tussen de Eikenlaan en Prinsenstraat te Zundert, door plaatsing van bord C1 met onderbord OB54.

 

Overzichtstekening

 

Detail 1

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen. U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.