Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2021, 29257VerkeersbesluitenAANWIJZEN PARKEERPLAATS VOOR OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIG AAN HET RUIGE VELD IN BARNEVELD

Logo Barneveld

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld

Overwegende:

Gemeente Barneveld wil het rijden op alternatieve brandstoffen faciliteren. Elektrische voertuigen zijn schoner, stiller en zuiniger dan traditionele voertuigen en dragen bij aan een schoner milieu.  

Elektrische voertuigen moeten worden opgeladen aan particuliere netstroom of aan een oplaadpunt in de openbare ruimte. Gemeente Barneveld wil het netwerk van openbare laadpunten realiseren en werkt daarom mee aan het inrichten van nieuwe laadpunten. 

Er zijn al verschillende laadpunten in de gemeente aanwezig. Er zijn echter diverse particuliere gebruikers die een aanvraag hebben gedaan om een oplaadpunt nabij hun woon- of werkadres te krijgen.

Er is dus meer vraag naar oplaadpunten. Er is in de plaatsbepaling rekening gehouden met een zekere spreiding van de oplaadpunten en een gewenste dichtheid van het netwerk. 

Bij de locaties die worden aangewezen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen wordt een oplaadpaal geplaatst, die is voorzien van twee aansluitingen. Om de oplaadpunten optimaal te kunnen gebruiken worden is het mogelijk om per locatie 2 parkeerplaatsen in te richten en aan te duiden met bebording.  

Voor de duidelijkheid van de weggebruikers wordt het onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’ toegevoegd. Dit heeft als gevolg dat een elektrisch voertuig hier alleen mag parkeren tijdens laden en het voertuig is aangesloten op de oplaadpaal. Na het laden –als de accu is opgeladen- moet het voertuig worden verwijderd van dit parkeervak. 

De gemeente Barneveld heeft een plek aangewezen voor het realiseren van een laadvoorziening in de omgeving van Het Ruige Veld in Barneveld; 

De provincie Gelderland heeft door middel van een openbare aanbesteding een marktpartij gevonden die kan voorzien in het plaatsen van laadvoorzieningen in de openbare ruimte. De gemeente Barneveld heeft een overeenkomst gesloten met de betreffende marktpartij die kan voorzien in het plaatsen van laadvoorzieningen in de openbare ruimte. Om de gerealiseerde laadvoorzieningen optimaal te benutten is het wenselijk om de parkeerplaatsen nabij deze laadvoorziening te reserveren voor het opladen van electrische voertuigen.

Gelet op de voorwaarden die door de gemeente Barneveld worden gesteld voor het plaatsen van een laadvoorziening is het mogelijk om op Het Ruige Veld in Barneveld een laadvoorziening te realiseren.   

BESLUIT

Dit verkeersbesluit is gebaseerd op de volgende wet- en regelgeving:

 

 • 1.

  Artikel 15, eerste lid WVW 1994. Hierin staat vermeld dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing van aangewezen verkeerstekens voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat.

 • 2.

  Artikel 12 BABW. Hierin staat vermeld dat voor het plaatsen van de borden model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit moet worden genomen;

 • 3.

  Artikel 18, eerste lid WVW 1994. Hieruit wordt afgeleid dat het gemeentebestuur bevoegd is tot het nemen van dit besluit.

 • 4.

  Artikel 24 BABW. Hierin staat vermeld dat er overleg moet plaatsvinden met de korpschef van de desbetreffende politieregio. Dit overleg heeft geleid tot een positief advies van de verkeersadviseur van de politie, eenheid Oost Nederland;

 • 5.

  Artikel 26 BABW. Hierin staat vermeld dat de bekendmaking van het verkeerbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant;

 • 6.

  De Mandaatregeling Gemeente Barneveld, vastgesteld op 21 juli 2014. Het nemen van verkeersbesluiten is hierin gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur.

  

 

De onderstaande belangen uit artikel 2 WVW 1994 zijn de basis voor het verkeersbesluit:

 • 1.

  het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (lid 3, sub a);

 • 2.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (lid 1, sub c);

 • 3.

  het reserveren van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen is in het geding met het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, echter wordt gelet op de beschikbare parkeergelegenheid in de omgeving de hierboven genoemde belangen belangrijker geacht.  

 

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.

De maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van borden volgens model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord met vallende pijlen (bekend als OB 504) om aan te duiden dat het twee parkeerplaatsen betreft, ter hoogte van de volgende locatie in Barneveld:

 • 1.

  Het Ruige Veld in Barneveld

 

Bezwaarclausule:

Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 10 juni tot en met 22 juli 2021 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een verkeersbesluit kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB, Barneveld. U dient te vermelden tegen welk besluit u bezwaar maakt. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek dient gericht te worden aan de rechtbank Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

 •