Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2021, 29238OverigVESTIGING GEMEENTELIJK VOORKEURSRECHT 'ZEVENBERGEN-OOST, GEMEENTE MOERDIJK

Logo Moerdijk

 

 

 

Vestiging voorkeursrecht

Besluit tot aanwijzing van percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat zij, op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg op 8 juni 2021 hebben besloten om percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

De betreffende percelen zijn gelegen ten oosten van de kern van Zevenbergen (gemeente Moerdijk). Specifieker aangeduid als het gebied ten noorden van de Mark en nabij de Hazeldonkse Zandweg, te weten de percelen kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie N, nummers 49, 50, 51, 52, 107, 143, 864, 866, 1107, 1108, 1398 en 1708.

 

De locatie is aangeduid als toekomstig gebied bestemd voor wonen en verkeer met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te werken.

 

Deze percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-30445274-01 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 26 mei 2021.

 

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 10 juni 2021 voor eenieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15 te 4761 BJ Zevenbergen. De actuele openingstijden zijn te raadplegen via de website van de gemeente: www.moerdijk.nl. In verband met het coronavirus dient u voor inzage van de stukken vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer F. Boomaars onder telefoonnummer 14 0168 voor het maken van een afspraak.

 

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

 

Nadat het besluit van burgemeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het besluit begrepen percelen, wanneer zij hun percelen dan wel de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Moerdijk te koop aanbieden.

 

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van percelen te bestendigen.

In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van percelen, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb'), in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van vier weken, ingaande op 10 juni 2021, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 te 4760 AA Zevenbergen. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met de heer F. Boomaars, onder telefoonnummer 14 0168.

 

Bezwaar

De voorlopige aanwijzing van burgemeester en wethouders wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 10 juni 2021, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 te 4760 AA Zevenbergen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

 

Voor meer informatie over het indienen van bezwaar en/of beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze website ‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Boomaars, onder telefoonnummer 14 0168.

 

Moerdijk, 9 juni 2021.

Burgemeester en wethouders van Moerdijk.