Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2021, 29130Vergunningen

Ontwerp-weigeringsbesluit aardwarmte winningsplan Californie V, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een ontwerp-weigeringsbesluit opgesteld op het aardwarmte winningsplan Californie V. Van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 ligt het ontwerp-weigeringsbesluit ter inzage.

Ontwerp-weigeringsbesluit en onderliggende stukken

Op 12 april 2019 heeft Californie Lipzig Gielen Geothermie B.V. (hierna: CLG) een verzoek tot instemming met het aardwarmte winningsplan Californie V ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Californie V beschrijft de winning van aardwarmte (geothermie) nabij Califonië in de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo. Het winningsplan is voorgelegd voor advies aan TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb), de betrokken lokale overheden en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in een ontwerp-besluit.

Uit de adviezen blijkt dat er met betrekking tot de veiligheid veel onzekerheden zijn bij de winning van aardwarmte in dit gebied. Op basis van de uitgebrachte adviezen kan de Minister van Economische Zaken en Klimaat dan ook géén instemming verlenen met de winning van aardwarmte zoals beschreven in het winningsplan Californie V.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 het ontwerp-weigeringsbesluit en de onderliggende stukken inzien op www.mijnbouwvergunningen.nl/californiev en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Vanwege de coronamaatregelen is het alleen mogelijk om op afspraak het dossier fysiek in te zien op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor meer informatie over de terinzagelegging kunt u contact opnemen met medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Contactgegevens staan onder aan deze kennisgeving.

Uw zienswijze indienen

Vindt u dat er onjuistheden in het ontwerp-weigeringsbesluit staan of dat uw belangen onvoldoende zijn meegewogen? Dan kunt u van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 een zienswijze indienen op het ontwerp-weigeringsbesluit Californie V. U kunt hierbij denken aan:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp-besluit?

  • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

  • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U moet in uw zienswijze duidelijk aangeven op welke onderdelen van het ontwerp-weigeringsbesluit u reageert en uw zienswijze onderbouwen met argumenten. Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op een ontwerp-weigeringsbesluit een zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende in de zin van de wet zijn, later tegen het weigeringsbesluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Inspraakpunt winningsplan Californie V

Postbus 111

9200 AC Drachten

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Zienswijzen per e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen?

Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve besluit. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve besluit zijn verwerkt. Hierop staat beroep open. De publicatie van het definitieve besluit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen. Ook krijgen alle indieners van een geldige zienswijze persoonlijk een brief van het ministerie ter kennisgeving van de publicatie van het definitieve besluit.

Wilt u meer weten?

Kijk op www.mijnbouwvergunningen.nl/californiev voor meer informatie over het winningsplan Californie V. Voor nadere informatie over het winningsplan Californie V en mondeling inspreken over een onderdeel van het ontwerp-weigeringsbesluit kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl, tel: 070 378 6814).