Vastgestelde ‘Parapluherziening Archeologie - 2020’ (gemeente Doetinchem)

Logo Doetinchem

 

Vanaf 10 juni 2021 liggen de vastgestelde ‘Parapluherziening Archeologie - 2020’ en de daarop betrekking hebbende stukken zes weken ter inzage.

De ‘Parapluherziening Archeologie – 2020’ verankert de geactualiseerde archeologische kaart in alle geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen in de gemeente Doetinchem. De parapluherziening geldt in principe voor de gehele gemeente.

 

Parapluherziening vastgesteld

De gemeenteraad heeft de parapluherziening zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld in zijn vergadering van 27 mei 2021.

De wijzigingen zijn weergegeven in de Nota van wijzigingen.

Het raadsbesluit ligt eveneens ter inzage.

 

Parapluherziening inzien

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

• op papier in het stadhuis;

• digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl;

• in PDF-vorm op bestemmingsplan.doetinchem.nl.

 

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de gestelde termijn (t/m 21 juli 2021) tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de parapluherzieningsprocedure. Heeft u dat niet gedaan, dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp parapluherziening.

Een beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in principe in werking treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Kosten

Voor zowel beroep als verzoek om voorlopige voorziening moet de indiener griffierecht betalen.

Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Doetinchem, tel. (0314) 377 377.

 

 

Naar boven