Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 juni 2021, kenmerk 2371331-1010100-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius en Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba in verband met een wijziging in de aangewezen gebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7.2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire; artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint-Eustatius en artikel 1.3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN EN ZEER HOOGRISICOGEBIEDEN

Het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden wordt als volgt gewijzigd.

A

In Bijlage I wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:

 • Bulgarije;

 • Frankrijk, alleen maar Corsica;

 • Hongarije;

B

1. In Bijlage II vervalt de aanduiding ‘1.’

2. In Bijlage II vervalt het onderdeel ‘Cyprus;’

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN BONAIRE

Artikelen 1 en 1a van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire komen te luiden:

Artikel 1 Negatieve NAAT-testuitslag

Als hoogrisicogebieden als bedoeld in artikelen 1.3, 6.11, eerste lid, en 6.12a, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, worden aangewezen alle gebieden buiten Bonaire, met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • Australië;

 • Bulgarije;

 • China;

 • Finland;

 • Frankrijk, alleen maar Corsica;

 • Griekenland, alleen maar de Noord-Egeïsche eilanden, en de Ionische eilanden;

 • Hongarije;

 • Ierland;

 • IJsland;

 • Israël;

 • Italië, alleen maar Sardinië

 • Malta;

 • Nieuw-Zeeland;

 • Noorwegen, met uitzondering van Oslo en Vestfold og Telemark;

 • Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren en Madeira;

 • Roemenië

 • Rwanda;

 • Spanje, alleen maar de Balearen en de Canarische Eilanden;

 • Singapore;

 • Thailand;

 • Zuid-Korea.

Artikel 2 Negatieve antigeen-testuitslag

Als hoogrisicogebieden als bedoeld in artikelen 1.3 en 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, worden aangewezen alle gebieden buiten Bonaire, met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • Australië;

 • Bulgarije;

 • China;

 • Finland;

 • Frankrijk, alleen maar Corsica;

 • Griekenland, alleen maar de Noord-Egeïsche eilanden, en de Ionische eilanden;

 • Hongarije;

 • Ierland;

 • IJsland;

 • Israël;

 • Italië, alleen maar Sardinië

 • Malta;

 • Nieuw-Zeeland;

 • Noorwegen, met uitzondering van Oslo en Vestfold og Telemark;

 • Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren en Madeira;

 • Roemenië

 • Rwanda;

 • Spanje, alleen maar de Balearen en de Canarische Eilanden;

 • Singapore;

 • Sint Maarten;

 • Thailand;

 • Zuid-Korea.

ARTIKEL III WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SINT-EUSTATIUS

Artikel 1 van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius komt te luiden:

Artikel 1 Negatieve NAAT-testuitslag

Als hoogrisicogebieden als bedoeld in artikelen 1.3, 6.12, eerste lid, en 6.14, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint-Eustatius, worden aangewezen alle gebieden buiten Sint-Eustatius, met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • Australië;

 • Britse Maagdeneilanden;

 • Bulgarije;

 • China;

 • Dominica;

 • Finland;

 • Grenada;

 • Hongarije;

 • Ierland;

 • IJsland;

 • Israël;

 • Malta;

 • Montserrat;

 • Nieuw-Zeeland;

 • Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren en Madeira;

 • Roemenië;

 • Rwanda;

 • Singapore;

 • Thailand;

 • Zuid-Korea.

ARTIKEL IV WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SABA

Artikel 1 van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba komt te luiden:

Artikel 1 Negatieve NAAT-testuitslag

Als hoogrisicogebieden als bedoeld in artikelen 1.3, 6.11, eerste lid, en 6.13, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, worden aangewezen alle gebieden buiten Saba, met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • Australië;

 • Britse Maagdeneilanden;

 • Bulgarije;

 • China;

 • Dominica;

 • Finland;

 • Grenada;

 • Hongarije;

 • Ierland;

 • IJsland;

 • Israël;

 • Malta;

 • Montserrat;

 • Nieuw-Zeeland;

 • Portugal, waaronder mede wordt verstaan de Azoren en Madeira;

 • Roemenië;

 • Rwanda;

 • Singapore;

 • Thailand;

 • Zuid-Korea.

ARTIKEL V INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba.

De volgende gebieden hebben blijkens de rapportage van het RIVM d.d. 31 mei 2021 geen verhoogd risico meer:

 • Bulgarije;

 • Corsica; en

 • Hongarije.

Cyprus is geen zeer hoogrisicogebied meer, maar blijft een hoogrisicogebied.

Voor Saba en Sint Eustatius blijft heel Frankrijk op verzoek van de gezaghebbers vooralsnog een hoogrisicogebied. De gezaghebbers geven aan dat het voor Saba en Sint Eustatius niet goed mogelijk is om te bepalen vanaf welk deel van dat land een reiziger komt, waardoor niet gegarandeerd kan worden dat een reiziger niet uit een hoogrisicogebied komt. Hiermee lopen de eilanden extra risico.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal COVID-19, A.M.C. van Rijn

Naar boven