Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzones zomerregulering Zandvoort

Logo Zandvoort

Nr. 2021/300275

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

dat de in dit besluit genoemde wegen gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Zandvoort;

dat de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Haarlem;

dat de in dit besluit genoemde wegen, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze wegen;

dat het college van burgemeester en wethouders het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de directeur van de gemeente Haarlem met ondermandaat aan de afdelingsmanager Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR);

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Zandvoort is opgenomen in de Actualisatie GVVP 2005 (hierna: GVVP);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

dat de gemeenteraad van Zandvoort in haar vergadering van 23 maart 2021 unaniem besloten heeft om de gehele kern van Zandvoort gedurende zomermaanden van 2021 te reguleren op het gebied van parkeren;

dat de doelstelling achter dit besluit is om gedurende de drukke zomerperiode en rondom de Dutch Grand Prix te voorkomen en ervoor te zorgen dat gasten en toeristen gebruik maken van de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen en parkeeroverlast in de kern van Zandvoort te voorkomen;

dat in een behoorlijk deel van Zandvoort reeds parkeerregulering is ingesteld in de vorm van betaald parkeren en parkeren voor vergunninghouders;

dat de huidige, permanente parkeerregulering gedurende de zomermaanden wordt uitgebreid;

dat voor alle overige woongebieden gedurende de zomermaanden een vergunninghouders regime wordt ingesteld;

dat binnen deze zones voor vergunninghouders het op specifieke locaties wenselijk is om (tijdelijk) parkeren zonder parkeervergunning mogelijk te maken;

dat het gaat om specifieke gebieden om bezoek mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij een winkelcentrum, gezondheidscentrum of sportvereniging;

dat aan de noordzijde van de Flemingstraat ter hoogte van Pluspunt en op het Flemingplein een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van twee uur wordt ingesteld;

dat ter hoogte van het gezondheidscentrum aan de Thomsonstraat op zes parkeervakken een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van twee uur wordt ingesteld;

dat aan de Dr J.P. Thijsseweg (ten noordoosten van de school), Thomsonstraat (ten noorden van het gezondheidscentrum) en de Duintjesveldweg een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van vier uur wordt ingesteld;

dat in de Keesomstraat en het Duinpieperpad en een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van vier uur wordt ingesteld;

dat aan Duintjesveldweg, direct ten noordwesten van de inrit richting Duintjesveldweg 3 een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van zes uur wordt ingesteld;

dat bovengenoemde verkeersmaatregelen voor de periode 1 juni 2021 tot en met 30 september 2021 van kracht zijn, overeenkomstig de zomerregulering met betrekking tot het vergunningparkeren;

dat de voorliggende verkeersmaatregelen kunnen worden uitgevoerd door middel van het plaatsen van de verkeersborden E10 en E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van een blauwe streep ( bij de betreffende parkeervakken en stroken) op plaatsen waar parkeren met een parkeerschijf wordt toegestaan;

dat gelet op artikel 25 van het RVV1990:

 • 1.

  parkeren in een parkeerschijfzone verboden is behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangeven of op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep; 

 • 2.

  op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de hiervoor genoemde verkeersborden een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor genoemde verkeermaatregel strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het uitvoeren van de hiervoor benoemde verkeersmaatregel;

dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer als minder zwaarwegend wordt geacht;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort besluit:

door middel van het plaatsen van de verkeersborden E10 en E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop de aanduiding ‘max. 2 uur’, een parkeerschijfzone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven in te stellen op de volgende locaties;

 • 1.

  aan de noordzijde van de Flemingstraat ter hoogte van Pluspunt Zandvoort en op het Flemingplein;

 • 2.

  aan de Thomsonstraat aan de overzijde van het gezondheidscentrum zes parkeerplaatsen;

door middel van het plaatsen van de verkeersborden E10 en E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop de aanduiding ‘max. 4 uur’, een parkeerschijfzone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven in te stellen op de volgende locaties;

 • 1.

  aan de Dr J.P. Thijsseweg (ten noordoosten van de school), Thomsonstraat (ten noorden van het gezondheidscentrum) en de Duintjesveldweg;

 • 2.

  in de Keesomstraat en het Duinpieperpad;

door middel van het plaatsen van de verkeersborden E10 en E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop de aanduiding ‘max. 6 uur’, een parkeerschijfzone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven in te stellen op de Duintjesveldweg, direct ten noordwesten van de inrit richting Duintjesveldweg 3;

de hiervoor omschreven verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van 1 juni 2021 tot en met 30 september 2021.

 

Aldus vastgesteld te Zandvoort

Namens het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

de algemeen directeur van de gemeente Haarlem,

C. Lenstra,

Voor deze,

Afdelingsmanager BBOR

S. van Egmond

Bezwaar en beroep

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Naar boven