Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2021, 28789Overig

Besluit tot aanwijzing TÜV Rheinland Industrie Service GmbH als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur in de ontwerp, fabricage-, ingebruikname- en gebruiksfase, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Kennisgeving Kernenergiewet

Bij besluit van 8 juni 2021 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Bureau TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (hierna: ‘TÜV Rheinland’) aangewezen als keuringsinstelling bevoegd tot het keuren van nucleaire drukapparatuur. De aanwijzing betreft keuringswerkzaamheden in alle fasen in het keuren van nucleaire drukapparatuur, te weten de ontwerp, fabricage-, ingebruikname- en gebruiksfase.

De aanwijzing is geldig voor de duur van 2 jaar en vervalt met ingang van 21 juli 2023.

Procedure

Op 16 april 2021 is van TÜV Rheinland een verzoek tot aanwijzing als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur ontvangen. Op de behandeling van het verzoek is hoofdstuk 4, titel 4.1, van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt in dat naar aanleiding van dit verzoek het definitieve aanwijzingsbesluit is genomen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. Bezwaar aanwijzing TÜV Rheinland, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Dit besluit is bij brief van 8 juni 2021 aan TÜV Rheinland verzonden.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Deze aanwijzing treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 van de Wet milieubeheer.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u na het lezen van deze kennisgeving of een bezoek aan de website nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bellen met het Inspraakpunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070 – 348 73 64. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan info@anvs.nl o.v.v. ‘Aanwijzing TÜV Rheinland’.