Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2021, 28788Overig

Besluit tot aanwijzing Bureau Veritas Inspection and Certification the Netherlands BV als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur in de ontwerp, fabricage-, ingebruikname- en gebruiksfase, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Belanghebbenden kunnen tot en met 20 juli 2021 bezwaar maken

Kennisgeving Kernenergiewet

Bij besluit van 8 juni 2021 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Bureau Veritas Inspection and Certification the Netherlands BV (hierna: ’Bureau Veritas’) aangewezen als keuringsinstelling bevoegd tot het keuren van nucleaire drukapparatuur. De aanwijzing betreft keuringswerkzaamheden in alle fasen in het keuren van nucleaire drukapparatuur, te weten de ontwerp, fabricage-, ingebruikname- en gebruiksfase.

De aanwijzing is geldig voor de duur van 2 jaar en vervalt met ingang van 21 juli 2023.

Procedure

Op 16 april 2021 is van Bureau Veritas een verzoek tot aanwijzing als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur ontvangen. Op de behandeling van het verzoek is hoofdstuk 4, titel 4.1, van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt in dat naar aanleiding van dit verzoek het definitieve aanwijzingsbesluit is genomen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. Bezwaar aanwijzing Bureau Veritas, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Dit besluit is bij brief van 8 juni 2021 aan Bureau Veritas verzonden.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Deze aanwijzing treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 van de Wet milieubeheer.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u na het lezen van deze kennisgeving of een bezoek aan de website nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bellen met het Inspraakpunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070 – 348 73 64. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan info@anvs.nl o.v.v. ‘Aanwijzing Bureau Veritas’.