Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2021, 28546Ruimtelijke plannenRECTIFICATIE Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Kerkstraat-Rembrandtstraat

Logo Barneveld

Per abuis is deze publicatie op 27 mei 2021 wel in de Staatscourant en het Gemeenteblad, maar niet in de Barneveldse Krant en Barneveld Huis-aan-Huis gepubliceerd. De publicatie vindt daarom nogmaals plaats, waarbij de termijn een zienswijze in te dienen start vanaf 3 juni 2021.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 4 juni 2021 ontwerpen ter inzage liggen van het bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat, de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, wijzigen van de staat van een beschermd monument (gemeentelijk monument), aanleggen uitrit en kappen bomen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder voor het wegverkeerslawaai aan de Kerkstraat-Rembrandtstraat in Voorthuizen.

De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd. Het plan voorziet in de bouw van een woongebouw met 25 eenheden in combinatie met de verbouw van het Kerkheem aan het kerkplein en de bouw van een woning (pastorie) aan de Kerkstraat in Voorthuizen. Aan de zijde van de Rembrandtstraat zijn parkeerplaatsen voorzien.

Ontwerpbestemmingsplan

De raad heeft het voornemen om voor het plan een bestemmingsplan vast te stellen. Het ontwerp bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat ligt ter inzage.

Ontwerp-omgevingsvergunning

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan liggen ook de aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Ontwerpbesluit hogere waarden

De raad heeft het voornemen om een bestemmingsplan vast te stellen voor de bouw van 25 appartementen op het perceel tussen de Kerkstraat en Rembrandtstraat in Voorthuizen. De Wet geluidhinder staat een geluidsbelasting toe van 48 dB. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting van twee appartementen aan de westkant (op de eerste en tweede verdieping) dit niveau overschrijdt en maximaal 50 dB bedraagt. Het college heeft het voornemen om hogere waarden vast te stellen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen met ingang van 4 juni tot en met 15 juli 2021 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1458-0003

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1458-0003

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij de gemeente Barneveld (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren.

Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website. Wij merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

 

Barneveld, 3 juni 2021.