Ter inzage legging Ontwerp-wijzigingsplan Wernhoutseweg 161 te Wernhout

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan “Wernhoutseweg 161 te Wernhout” ter inzage wordt gelegd.

 

Het plan betreft de vormverandering van het bouwvlak ten behoeve van de bouw van een loods .

Met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in artikel 4.7.1.2 en de wijzigingsbevoegdheid, die binnen de bestemming ‘Agrarisch – Boomteeltontwikkelingsgebied’ (artikel 6.7.1) is opgenomen.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt van 3 juni 2021 tot en met 15 juli 2021 ter inzage op het gemeentehuis.

U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 – 596 5600, graag twee werkdagen van tevoren.

De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879WPWernhoutseweg161- OW01) of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen^bestemmingsplanen^wijzigingsplannen. Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001, 4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 – 596 5600.

Naar boven