Vastgesteld Wijzigingsplan Burg. Canterslaan 87, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het wijzigingsplan ‘Burg. Canterslaan 87’ is opgesteld ten behoeve van het juridisch-planologisch mogelijk maken van 3 appartementen op het perceel aan Burg. Canterslaan 87 in Oisterwijk.

 

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een wijzigingsplan op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. Tegelijk met het plan ligt ook de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst over grondexploitatie ter inzage.

 

Ter inzage vastgesteld wijzigingsplan

Op 11 januari 2021 heeft het college besloten om het vastgesteld wijzigingsplan Burg. Canterslaan 87 (NL.IMRO.0824.WPBurgCantersln87-VA01) ter inzage te leggen. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 22 januari 2021 tot en met 4 maart gedurende 6 weken ter inzage.

Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

- door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk;

- bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. Zie hiervoor het procedurekader onder 1. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

- belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het wijzigingsplan. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11.

Naar boven