Ontwerpwijzigingsplan Spreeuwenburgerweg, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebie d en doel

Het wijzigingsplan 'Spreeuwenburgerweg'is opgesteld ten behoeve van het juridisch-planologisch mogelijk maken van één vrijstaande woning op het perceel A7940 aan de Spreeuwenburgerweg.

 

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een wijzigingsplan op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. Tegelijk met het plan ligt ook de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst over grondexploitatie ter inzage.

Ontwerp beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Bij deze wijziginsplanprocedure is een hogere waarde vastgesteld vanwege de geluidbelasting door wegverkeer op de nieuw te bouwen woning. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt namelijk overschreden met 9 dB ter plaatse van 1 woning.

Via een ontwerpbeschikking heeft het college op grond van de Wet Geluidhinder besloten om de toegestane geluidbelasting op de gevels van deze woningen vast te stellen op 57 dB.

Op grond van het bepaalde in artikel 110a, lid 3 Wet geluidhinder ligt de ontwerpbeschikking tot het vaststellen van hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan

 

Ter inzage ontwerp-wijzigingsplan

Op 12 januari 2021 heeft het college besloten om het ontwerpwijzigingsplan Spreeuwenburgerweg (NL.IMRO.0824.WPSpreeuwenbrgwg-ON01) ter inzage te leggen. Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 22 januari 2021 tot en met 4 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage.

Het ontwerp-wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

- door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk;

-bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 08.30uur - 17.00uur, op donderdag van 8.30uur- 19.00uur en op vrijdag van 8.30uur - 13.00uur. U kunt het wijzigingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013)529 13 11

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11.

Naar boven