Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreStaatscourant 2021, 28184VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het afsluiten van een deel van Trolliuslaan voor gemotoriseerd verkeer

Logo Waalre

kenmerk Openbare Ruimte 2021-15

Gemeente Waalre

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre,

 

Gelet op:

• Het bepaalde in artikel 15 eerste en tweede lid, en artikel 18 eerste lid, onder d, vande Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake hetwegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

• Artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluitworden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluitadministratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens,alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat ofwordt gewijzigd.

 

Overwegende:

 

- dat de Trolliuslaan in eigendom en in beheer is bij de gemeente Waalre;

 

- dat de Trolliuslaan een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

 

- dat gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Waalre bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze wegen;

 

- dat de gemeente Waalre bezig is met invulling geven aan de gebiedsvisie die voor het gebied rond het voormalig gemeenschapshuis ’t Hazzo is opgesteld;

 

- dat als onderdeel van deze gebiedsvisie is voorzien in het behoud van de sporthal en de bouw van 2 appartementencomplexen.

 

- dat een deel van de parkeerplaatsen bij deze voorzieningen worden ontsloten via Prunellalaan en Primulalaan – Trolliuslaan.

 

- dat de doorgaande functie van de Trolliuslaan tussen het parkeerterrein achter de woningen Primulalaan 10 - 16 en de ontsluiting naar parkeervoorzieningen nabij de Trolliuslaan 4 – 10 komt te vervallen.

 

- dat daarom is voorzien in de afsluiting van Trolliuslaan voor gemotoriseerd verkeer tussen het parkeerterrein achter de woningen Primulalaan 10 - 16 en de Trolliuslaan ter hoogte van Trolliuslaan 4 – 10.

 

- dat ondanks deze afsluiting het verkeer de mogelijkheid heeft ’t Hazzo per auto te bereiken via de Prunellalaan en per fiets en te voet ook via Primulalaan en Trolliuslaan.

 

- dat de afsluiting daarom geen negatieve effecten heeft voor de bereikbaarheid van de voorzieningen rond het ’t Hazzo.

 

- dat door de afsluiting van een deel van Trolliuslaan meer (groen)kwaliteit aan het plan wordt toegevoegd, de bomen wordt beschermd en hier tevens de ruimte ontstaat voor de inpassing een Wadi.

 

- dat hiermee de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied rond ’t Hazzo wordt verbeterd.

 

- dat het plan reeds is gepresenteerd aan bewoners en is goedgekeurd door de raad.

Is het gewenst:

om de Trolliuslaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer tussen het parkeerterrein achter Primulalaan 10 – 16 en de Trolliuslaan ter hoogte van Trolliuslaan 4 – 10 door het plaatsen van de borden G7 “verplicht voetpad”.

 

Gehoord:

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is dit besluit voorgelegd aan de inspecteur van nationale politie, basisteam De Kempen. Dat de inspecteur van nationale politie akkoord is met de voorgenomen verkeersmaatregelen.

 

BESLUITEN

 

het college van burgemeester en wethouders van Waalre:

 

door middel van het plaatsen van het verkeersbord conform model G7 langs de paden tussen het parkeerterrein achter Primulalaan 10 - 16, parkeerterrein van de nieuwe appartementencomplexen en Trolliuslaan ter hoogte van Trolliuslaan 4 – 10, de Trolliuslaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer tussen het parkeerterrein achter Primulalaan 10-16 en de Trolliuslaan ter hoogte van Trolliuslaan 4 – 10.

 

Waalre, d.d. 27-5-2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE

Namens hen,

 

 

De heer ing. H.J.M. Dings

Manager Ruimtelijke Ontwikkeling

Mededelingen

Voor het inzien van het verkeersbesluit met bijbehorende stukken kunt u telefonisch een afspraak maken: 040 – 2282500. U kunt het verkeersbesluit ook inzien via de site van de Staatscourant op www.officielebekendmakingen/nl/staatscourant. Het verkeersbesluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat de ter inzage termijn van zes weken is verstreken.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met reden omkleed bezwaarschrift indienen. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort.

Bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op de het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.