Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2021, 2803VergunningenHerstelbesluit weigering intrekking/actualisatie omgevingsvergunning.

Logo Landerd

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om gelet op de tussenuitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (SHE 20/1938T en SHE 20/1973):

  • 1.

    het besluit van 28 mei 2020 waarin het verzoek tot intrekking en actualisatie van de vergunning voor de Schuifelenberg 3, 5411 LL Zeeland (voor het oprichten van een varkenshouderij / dossiernummer 3534-2018) is afgewezen, in te trekken.

  • 2.

    een nieuw besluit te nemen om het verzoek om intrekking af te wijzen en het verzoek tot wijziging van de vergunning toe te wijzen door het op grond van artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan de vergunning verbinden van de voorschriften 7.1.2 tot en met 7.1.4.

     

De beschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van 25 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

 

Beroep en voorlopige voorziening

U kunt binnen zes weken nadat dit besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de rechtbank. U stuurt het beroepschrift naar: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Het beroepschrift moet u ondertekenen en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

· uw naam en adres;

· de datum;

· een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

· waarom u het niet met dat besluit eens bent.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep aan te tekenen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Als u beroep instelt, blijft ons besluit in eerste instantie gewoon geldig. Pas wanneer de rechtbank een uitspraak doet, kan dat gevolgen hebben voor het besluit. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die beroep instelt niet kan wachten op die uitspraak. Daarom kunt u de rechtbank, nadat u beroep heeft aangetekend, verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel treffen.

Zowel voor het digitaal indienen van een beroepschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de website vindt u meer informatie.

 

Het gemeentebestuur van Landerd.