Gemeente Amsterdam - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen - Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge de artikelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 27 mei 2021 het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van gelijke datum en nummer heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Bestemmingsplan

Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk projectgebied Zuidas. Zuidas is met de inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) op 15 februari 2019 aangewezen als gebied waar gewerkt mag worden met een bestemmingsplan verbrede reikwijdte. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen die verband houden met de fysieke leefomgeving en zien op duurzaamheid van gebouwen, het toepassen van groene inrichting van daken, zonnepanelen en inpandige afvalverzameling. Binnen Zuidas is het plangebied gelegen binnen projectgebied Vivaldi in de zuidoosthoek van Zuidas, aan de zuidkant van Station Amsterdam RAI. Het plangebied heeft betrekking op twee kavels.

De eerste kavel (kavel 13) wordt begrensd door:

 • aan de noordzijde de ringweg A10

 • aan de oostzijde Van der Valk-hotel

 • aan de zuidzijde de Domenico Scarlattilaan

 • en aan de westzijde EMA (kavel 12).

De tweede kavel (voormalig Drentestaete fase I) wordt begrensd door:

 • aan de noordzijde de Domenico Scarlattilaan

 • aan de oostzijde bestaande bebouwing van KPN

 • aan de westzijde de Antonio Vivaldistraat

 • en aan de zuidzijde door de Barbara Strozzilaan.

De geldende bestemmingsplannen Zuidas - Vivaldi en Zuidas - Vivaldi partiële herziening voorzien niet (volledig) in de gewenste ontwikkelingen en daarom wordt een nieuw planologisch kader in procedure gebracht.

Het bestemmingsplan voorziet voor beide kavels in de ontwikkeling van kantoren en voorzieningen. Voor kavel 13 wordt voorzien in een bouwhoogte van maximaal 85 meter. Voor de kavel voormalig Drentestaete fase I in een bouwhoogte van maximaal 86 meter en voor de daarbij behorende locatie ten oosten daarvan, die bestemd is voor een fiets- en scooterparkeervoorziening en een gemengd programma, in een bouwhoogte van maximaal 18 meter. Het bestemmingsplan voorziet in een totaalprogramma van 52.700 m2 brutovloeroppervlakte (bvo) waarvan ruim 50.000 bvo m2 aan kantoorprogramma en minimaal 800 en maximaal 5.200 m2 bvo aan voorzieningen. Voor kavel 13 is het maximumprogramma 30.000 m2 bvo en voor de kavel voormalig Drentestaete fase I is het maximumprogramma 22.700 m2 bvo. De voorzieningen bestaan uit onder andere horeca, dienstverlening en bedrijven. 

Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit van 27 mei 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan en de Nota van wijzigingen als bijlage bij het bestemmingsplan.

Exploitatieplan

De gemeenteraad heeft tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiёle herziening met bijbehorende stukken en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, liggen met ingang van 3 juni 2021 totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken, ter inzage op de hierna genoemde adressen:

In verband met het Corona-virus verzoeken wij u te bellen met 14020 voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien.

Het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiёle herziening met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1904BPGST-VG01.

Crisis- en Herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in Bijlage II (onderdeel Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is Afdeling 2 van Hoofdstuk 1 van de Crisis-en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet worden aangevuld. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn niet alle beroepsgronden zijn ingediend. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de volgende personen beroep instellen:

 • -

  Belanghebbenden;

 • -

  Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;

 • -

  Niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen kan uitsluitend door belanghebbenden beroep worden ingediend. Het beroep kan met ingang van 4 juni 2021 gedurende zes weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend worden. 

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige voorziening is gevraagd niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 2 juni 2021

Burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester

Naar boven