Openbaar lichaam Vidar Wsw - wijziging gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Wsw

Logo Sittard-Geleen

De raden en de colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 1 en 9 Wet gemeenschappelijke Regelingen

 • -

  Artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw;

BESLUITEN:

 

De gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Wsw als volgt te wijzigen:

 

 • A.

  De Titel “Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf” te wijzigen in “Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw” en in de regeling de term “Participatiebedrijf” vervangen door de term “Vidar”.

 • B.

  Artikel 27 komt te luiden:

  Artikel 27 Jaarrekening en jaarverslag

  • 1.

   Van de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam wordt door het dagelijks bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur, onder overlegging van de conceptjaarrekening, het jaarverslag met daarbij behorende bescheiden, zoals vermeld in artikel 213 van de Gemeentewet. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, de voorlopige jaarrekening aan de raden van de gemeenten.

  • 2.

   Nadat een daartoe aangestelde registeraccountant een goedkeurende verklaring over de jaarrekening heeft afgegeven, wordt de jaarrekening vervolgens door het algemeen bestuur vastgesteld in het jaar volgend op het jaar waarop het betrekking heeft.

  • 3.

   Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan gedeputeerde staten en voorts aan de raden van de gemeenten.

  • 4.

   Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het dagelijks bestuur ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Sittard-Geleen in de openbare vergadering van 27 mei 2021

Voorzitter

griffier

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen in de vergadering van 30 maart 2021

Burgemeester

secretaris

Aldus besloten door de gemeenteraad van Beek in de openbare vergadering van 25 maart 2021

Voorzitter

griffier

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Beek in de vergadering van 9 februari 2021

Burgemeester

secretaris

Aldus besloten door de gemeenteraad van Stein in de openbare vergadering van 8 april 2021

Voorzitter

griffier

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Stein in de vergadering van 16 maart 2021

Burgemeester

secretaris

Naar boven