Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerdeStaatscourant 2021, 27612VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen parkeerverbod in de Bonenburgerlaan te Heerde

Logo Heerde

 

Het college van burgemeester en wethouders van Heerde,

 

Gelet op:

 • de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);

 • artikel 15, lid 1 WVW 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Overwegende dat:

 • de overlast door geparkeerde voertuigen langs de even zijde van de Bonenburgerlaan tussen de Kanaalstraat en de Vicarielaan in Heerde op bepaalde momenten hoog is door de aanwezigheid van diverse publieksaantrekkende voorzieningen in de nabije omgeving;

 • het gevolg hiervan is dat er onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituaties ontstaan;

 • de gemeente de bevoegdheid heeft om een parkeerverbod in te stellen door middel van het nemen van een verkeersbesluit;

 • de Bonenburgerlaan in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Heerde;

 • de maatregel, gelet op artikel 2, eerste lid, van de WVW 1994, strekt tot:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde verkeersadviseur van de Politie, eenheid Oost Nederland, District Noord en Oost Gelderland over de voorgenomen verkeersmaatregel en dat hierover positief is geadviseerd;

 • de uitvoering van het verkeersbesluit geschiedt door het aanbrengen van 8 verkeersborden E1 (parkeerverbod), 1 onderbord OB501l, 1 onderbord OB501r en 2 onderborden OB502 volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 langs de even zijde van de Bonenburgerlaan tussen de Kanaalstraat en de Vicarielaan conform onderstaande locatieschets;

Besluit:

 • tot het instellen van een parkeerverbod langs de even zijde van de Bonenburgerlaan tussen de Kanaalstraat en de Vicarielaan te Heerde;

 • daartoe de volgende verkeerstekens volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen overeenkomstig onderstaande locatieschets:

  • 8 verkeersborden E1 (parkeerverbod);

  • 1 onderbord OB501l (pijl naar links);

  • 1 onderbord OB501r (pijl naar rechts);

  • 1 onderbord OB502 (pijl in 2 richtingen);

 • alle bestaande verkeerstekens, belijning en markering die strijdig zijn met het voorgaande te verwijderen;

 • dat dit verkeersbesluit in werking treedt de dag na bekendmaking ervan in de Staatscourant.

Locatieschets:

 

Iedereen wiens belang rechtstreeks is betrokken bij dit verkeersbesluit kan tegen dit besluit, binnen zes weken na deze bekendmaking, bezwaar maken door een met reden omkleed bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift kan worden toegezonden aan de Gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD, Heerde.

 

Een afschrift van dit besluit is ter kennisgeving verzonden aan:

 • het Publiekscentrum van de gemeente Heerde;

 • team Handhaving van de gemeente Heerde;

 • team Realisatie (binnen- en buitendienst) van de gemeente Heerde;

 • de teamchef van de Politie, eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland, team Heerde-Hattem.

 

Heerde, 1 juni 2021,

 

Namens het college voornoemd,

 

Eric Hooijer

Projectmedewerker Infra