Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 27587Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 mei 2021, kenmerk 2368204-1009710-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba, Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire en Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius in verband met een wijziging in de aangewezen hoogrisicogebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING HOOGRISICOGEBIEDEN

Artikel 1, eerste lid, van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. In alfabetische volgorde worden de volgende onderdelen ingevoegd:

  • Italië, uitsluitend Sardinië;

  • Roemenië;

 • 2. ‘Griekenland, uitsluitend de Noord-Egeïsche eilanden, de Zuid-Egeïsche eilanden en de Ionische eilanden’ wordt vervangen door ‘Griekenland, uitsluitend de Noord-Egeïsche eilanden en de Ionische eilanden’.

 • 3. ‘Noorwegen, met uitzondering van Oslo en Agder’ wordt vervangen door ‘Noorwegen, met uitzondering van Oslo en Vestfold og Telemark’.

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN BONAIRE

Artikel 1 en 1a van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. In alfabetische volgorde worden de volgende onderdelen ingevoegd:

  • Italië, uitsluitend Sardinië;

  • Roemenië;

 • 2. ‘Griekenland, uitsluitend de Noord-Egeïsche eilanden, de Zuid-Egeïsche eilanden en de Ionische eilanden’ wordt vervangen door ‘Griekenland, uitsluitend de Noord-Egeïsche eilanden en de Ionische eilanden’.

 • 3. ‘Noorwegen, met uitzondering van Oslo en Agder’ wordt vervangen door ‘Noorwegen, met uitzondering van Oslo en Vestfold og Telemark’.

ARTIKEL III WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SABA

In artikel 1 van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba wordt in alfabetische volgorde het volgende onderdeel ingevoegd:

 • Roemenië;

ARTIKEL IV WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SINT EUSTATIUS

In artikel 1 van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius wordt in alfabetische volgorde het volgende onderdeel ingevoegd:

 • Roemenië;

ARTIKEL V INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, A.M.C. van Rijn

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint-Eustatius.

De volgende gebieden hebben blijkens de rapportage van het RIVM d.d. 21 mei 2021 geen verhoogd risico meer:

 • Italië, uitsluitend Sardinië;

 • Roemenië.

Nieuw hoogrisicogebied zijn de Zuid-Egeïsche eilanden

Voor Saba en Sint Eustatius blijft heel Italië op verzoek van de gezaghebbers vooralsnog een hoogrisicogebied. De gezaghebbers geven aan dat het voor Saba en Sint Eustatius niet goed mogelijk is om te bepalen vanaf welk deel van dat land een reiziger komt, waardoor niet gegarandeerd kan worden dat een reiziger niet uit een hoogrisicogebied komt. Hiermee lopen de eilanden extra risico.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, A.M.C. van Rijn