Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, van 5 april 2021,nr. DG B&I-O / 21047710, houdende herbenoeming van leden van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 3, tweede lid van het Instellingsbesluit Nederlands Comité voor Ondernemerschap;

Besluit:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 1 april 2021 worden voor een periode van 1 jaar tot lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap herbenoemd:

  • a. de heer H.C.A Goddijn, te Amsterdam, tevens voorzitter;

  • b. Hare Majesteit Koningin Máxima;

  • c. mevrouw B.E. Baarsma, te Amsterdam;

  • d. de heer jonkheer drs. D. Laman Trip, te Velp;

  • e. mevrouw M.M.C. Prins, te De Lier;

  • f. de heer O.C. Roelofsen, te Amsterdam.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: L.M.C. Ongering secretaris-generaal

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.

Naar boven