Vaststelling bestemmingsplan ‘Zilverackers, Kransackerdorp’

Logo Veldhoven

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 21 april 2021 het bestemmingsplan ‘Zilverackers, Kransackerdorp’ gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de realisering van 820 woningen ten westen van Veldhoven. Het gebied waar de woningen worden gerealiseerd, wordt globaal begrensd door het bosgebied ten noorden van de Eindhovensebaan, de Zittard aan de westzijde, de Sondervick aan de oostzijde en aan de zuidzijde door het Grote Kerkepad.

Het bestemmingsplan ligt van vrijdag 4 juni 2021 tot en met donderdag 15 juli 2021, tijdens openingsuren, voor iedereen ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis van Veldhoven (Meiveld 1). Een afspraak maken is niet nodig. Kom niet als u verkouden bent, hoest of koorts heeft en houd rekening met de 1,5 meter afstand om eventuele besmetting te voorkomen. Daarnaast is het plan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.veldhoven.nl, zoek op plannaam: ‘Zilverackers, Kransackerdorp’.

Tegen dit besluit kunt u als belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend of die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook kan een belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt uw beroepschrift binnen de genoemde termijn van terinzagelegging indienen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Op het vaststellingsbesluit van dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat in het beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden er zijn tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Als u beroep instelt kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het moet dan gaan om een spoedeisende situatie. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak informeert u over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van dit artikel kunt u contact opnemen met de afdeling Regie en Ontwikkeling. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

 

Naar boven